Прием на проекти по Мярка 5 - ОПИК

Прием на проекти по Мярка 6-7.2 ПРСР

Прием на проекти по Мярка 8 - ОПРЧР

Прием на проекти по Мярка 7 - ЕЗФРСР

Прием на проекти по Мярка 2 - 4.2 ПРСР

Прием на проекти по Мярка 1 - 4.1 ПРСР

Прием на проекти по Мярка 3 - 6.4 ПРСР

МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово - представяне

Празник на местната инициатива - 2019 година

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово Местна инициативна група