Община Гоце Делчев

Общината обхваща живописната Гоцеделчевска котловина на река Места, части от Южен Пирин и Западните Родопи. На територията и  попадат част от Национален парк „Пирин” и резерватът „Ореляк”.

Прочети повече...

Община Гърмен

Изтегляне

Общината обхваща части от долината на река Места и от западните склонове на Дъбрашкия дял на Западните Родопи. Релефът е планински и полупланински, във високите части преминава в хълмист.

Прочети повече...

Община Хаджидимово

hadjidimovo.pngОбщината обхваща най-южната част на източните склонове на Пирин планина, част от планината Славянка, малка част от югозападните склонове на Дъбрашкия рид, част от Гоцеделчевската котловина и долината на р. Места.

Прочети повече...

Актуални новини и събития

15
Юни2020
МИГ - Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово подписа втори административен договор за финансиране на проект по Програма за развитие на селските райони

МИГ - Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово подписа втори административен договор за финансиране на проект по Програма за развитие на селските райони

Новини

На 09 юни 2020 год. беше подписан втори тристранен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020, чрез Стратегията за ВОМР на МИГ Гоце Делчев – Гърмен –...

23
Май2020
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА ПРЕДСТОЯЩОТО ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.408 МИГ–Гоце Делчев–Гърмен–ХАДЖИДИМОВО, М6-7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТ

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА ПРЕДСТОЯЩОТО ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.408 МИГ–Гоце Делчев–Гърмен–ХАДЖИДИМОВО, М6-7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТ

Документи за обществено обсъждане

дата на откриване: 23.05.2020 г. дата на приключване: 31.05.2020 г. СНЦ „МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово“ публикува за обществено обсъждане проект на документация във връзка предстоящото обявяване на процедура чрез подбор на...

01
Апр2020
ДНЕС 01.04.2020 ГОДИНА „МИГ – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН – ХАДЖИДИМОВО“ С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ПРОГРАМА ЗА РАЗМИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020” В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДХОДА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG06RDNP001-

ДНЕС 01.04.2020 ГОДИНА „МИГ – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН – ХАДЖИДИМОВО“ С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ПРОГРАМА ЗА РАЗМИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020” В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДХОДА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG06RDNP001-

Новини

Процедурата за подбор на проекти се реализира с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Процедурата е в съответствие със специфична цел 1.2. „Диверсификация на местната икономика чрез развитието на неземеделски...

11
Мар2020
МИГ Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово подписа първият договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони

МИГ Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово подписа първият договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони

Новини

На 17 януари 2020 год. беше подписан първият тристранен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020, чрез Стратегията за ВОМР на МИГ Гоце Делчев – Гърмен –...

През месец декември 2015 г. Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Гоце Делчев“ (МИГ – Гоце Делчев) подписа договор за предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ № РД 50-194/07.12.2015 г.  по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР).

Партньори на МИГ - Гоце Делчев при реализацията на проекта са следните организации от общините Хаджидимово и Гърмен:

 • Фондация МИГ – Хаджидимово
 • Община Гърмен
 • Сдружение „Неврокоп“
 • ЕТ „Сузана Сариева

Проектът е на обща стойност 47 815,75 лева, а периодът му на изпълнение е от 07 декември 2015 г. до 07 юни 2016 г.

През месец декември 2015 г. Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Гоце Делчев“ (МИГ – Гоце Делчев) подписа договор за предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ № РД 50-194/07.12.2015 г.  по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР).

Партньори на МИГ - Гоце Делчев при реализацията на проекта са следните организации от общините Хаджидимово и Гърмен:

 • Фондация МИГ – Хаджидимово
 • Община Гърмен
 • Сдружение „Неврокоп“
 • ЕТ „Сузана Сариева

Проектът е на обща стойност 47 815,75 лева, а периодът му на изпълнение е от 07 декември 2015 г. до 07 юни 2016 г.

Дейности по проекта

Дейности по проекта

Дейностите по проекта напълно съответстват на тези, заложени в чл. 3, ал. 2 от Наредба 16 от 30 юли 2015 г. за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”:

1. Популяризиране на процеса на разработка на стратегия за ВОМР, чрез две информационни кампании; разпространение на информационни материали; две информационни срещи и две конференции; създаване и поддръжка на електронна страница и популяризиране на процеса в регионалните медии.

2. Обучение на местните лидери и заинтересованите страни, чрез провеждане на две обучения на екипа на МИГ и представители на партньорите и обучение на местните лидери.

3. Проучвания и анализи на територията, чрез извършване на проучване и анализ на пазара, средата, настроенията, участниците, създаване на база данни и др.

4. Подготовка на стратегия за ВОМР и консултиране с местната общност във връзка с подготовката й, чрез провеждане на работни и информационни срещи и обществено обсъждане.

5. Координация на изпълнението на подготвителните дейности, чрез оборудване на офис помещение за нуждите на МИГ – Гоце Делчев и осигуряване на възнаграждение на координаторите по проекта и др.

Всички стъпки от изпълнението на проекта съответстват на правилата на ЕЗФРСР и съгласно Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за ЕФРР, ЕСФ, КФ, ЕЗФРСР и ЕФМДР и Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от ЕФЗРСР. Основен резултат от изпълнението на подготвителните дейностие 1 брой изработена стратегия за ВОМР. При всички етапи от изпълнението на проекта, МИГ – Гоце Делчев се ръководи от принципите на равенство между половете; недискриминацията; опазването на околната среда; осигуряване на равен достъп на всички домакинства и бизнес до възможностите за финансиране по ПРСР и спазването на националното и европейско законодателство.

Координаторите по проекта осъществяваха връзките между партньорите и следяха  за изпълнението и графика на дейностите. МИГ – Гоце Делчев отговаря за финансовото разходване на средствата, изпълнението на дейностите, които са заложени в проекта и за протичането на цялостния процес. Партньорите от Фондация „Местна инициативна група – Хаджидимово” и местно партньорство - Гърмен участват и подпомагат МИГ – Гоце Делчев при: Идентифициране на местни неформални лидери; Разпространение на информацията сред местното население; Подпомагане организацията на дейностите (обучения, информационни събития и др.) в общините Хаджидимово и Гърмен за целите на подготовка на стратегия за ВОМР; Определяне на приоритети на стратегия за ВОМР, дейностите и мерките в нея на база потребностите на заинтересованите страни; Събиране и обобщаване на информация за потребностите на местното население и заинтересованите страни. Общинска администрация Гоце Делчев подпомогна организационно дейностите, които се осъществиха на територията на общината. И трите общински администрации подпомогнаха събирането на информация относно характеристиките на района при подготовката на стратегия за ВОМР, осъществяваха връзка с регионалните поделения на НСИ, Бюрата по труда и други държавни структури. Те подпомогнаха процеса на планиране със споделен опит за вече предприети успешни инициативи и практики.

Очаквани резултати

Постигнати резултати:

 • Дейностите по проекта, свързани с провеждането на работни/информационни срещи (точки 1.3, 1.4, 4.1 и 4.3 от бюджета) засегнаха повече от 220 души.
 • Дейностите по проекта, свързани с обучението екипа на МИГ, в това число представители на партньорите и местни лидери (точки 2.1 и 2.2 от бюджета) засегнаха общо 36 души (12 души от екипа на МИГ, вкл. представители на партньорите и 24 местни лидери).
 • Дейностите по проекта, свързани с популяризирането процеса на разработка на стратегията (точки 1.1 и 1.2 от бюджета) засегнаха общо 3 500 души. В това число две проведени информационни кампании по 220 души и информационни материали за информиране на местното население, които достигнаха до 3 500 души. 
 • Дейностите по проекта засегнаха всички 42 населени места на територията на разширената МИГ – Гоце Делчев.
 • В резултат от дейностите по проекта, съгласно Наредба № 16 за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. е изготвена 1 брой стратегия за ВОМР.
 • Съгласно чл. 9 (1), ал. 2 и чл. 9 (2) от Наредба 16 от 30 юли 2015 г. за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”   МИГ – Гоце Делчев е МИГ, която е прилагала подхода ЛИДЕР в периода 2007-2013 г. и МИГ, която разширява територията си на дейност през периода 2014-2020. Дейностите по проекта не водят до регистрация на нова МИГ. По време на изпълнение на проекта се приложиха процедури по чл. 12 от ЗЮЛНЦ преобразуване (вливане/сливане), като членовете на юридическите лица, които са се слели/влели стават членове на новото юридическо лице.
 • Дейностите по проекта доведоха до утвърждаването на публично-частните партньорства на територията на проектните партньори като инструмент за справяне с проблемите и трудностите, пред които е изправено населението то селските райони.

 

Представяне на МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Празник на Местната инициативна група

Брояч на посещенията

472511
Днес
Вчера
Тази седмица
Последната седмица
Този месец
Посления месец
всичко
47
244
2071
467919
1518
10501
472511
Your IP: 3.214.184.223
2020-07-05 01:19
МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово Местна инициативна група