Община Гоце Делчев

Общината обхваща живописната Гоцеделчевска котловина на река Места, части от Южен Пирин и Западните Родопи. На територията и  попадат част от Национален парк „Пирин” и резерватът „Ореляк”.

Прочети повече...

Община Гърмен

Изтегляне

Общината обхваща части от долината на река Места и от западните склонове на Дъбрашкия дял на Западните Родопи. Релефът е планински и полупланински, във високите части преминава в хълмист.

Прочети повече...

Община Хаджидимово

hadjidimovo.pngОбщината обхваща най-южната част на източните склонове на Пирин планина, част от планината Славянка, малка част от югозападните склонове на Дъбрашкия рид, част от Гоцеделчевската котловина и долината на р. Места.

Прочети повече...

Актуални новини и събития

15
Ян2019
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА ПРЕДСТОЯЩОТО ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ № BG05M9OP001-1.041 МИГ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН – ХАДЖИДИМОВО - МЯРКА 8, КОМПОНЕНТ 2  „ОБУЧЕНИЕ НА ЗАЕТИ ЛИЦА“

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА ПРЕДСТОЯЩОТО ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ № BG05M9OP001-1.041 МИГ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН – ХАДЖИДИМОВО - МЯРКА 8, КОМПОНЕНТ 2 „ОБУЧЕНИЕ НА ЗАЕТИ...

Документи за обществено обсъждане

На основание чл.6, т.4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД 50-197/29.11.2016 г., СНЦ „МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово“ публикува за обществено обсъждане проект на документация във връзка предстоящото обявяване на процедура...

04
Ян2019
УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014 – 2020 ОДОБРИ ОЦЕНИТЕЛНИЯ ДОКЛАД ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.023  МИГ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - ГЪРМЕН – ХАДЖИДИМОВО  „ТЕХНОЛОГИЧНО ОБНОВЛЕНИЕ  И ВНЕДРЯВАНЕ НА СТАНДАРТИ В МСП“

УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014 – 2020 ОДОБРИ ОЦЕНИТЕЛНИЯ ДОКЛАД ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.023 МИГ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - ГЪРМЕН – ХАДЖИДИМОВО „ТЕХНОЛОГИЧНО ОБНОВЛЕНИЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА СТАНДАРТИ В МСП“

Новини

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 одобри оценителния доклад, с който бяха предложени за финансиране 8 от подадените по първи краен срок 14 проектни предложения по процедура № BG16RFOP002-2.023 МИГ...

02
Ян2019
ВТОРО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА ПРЕДСТОЯЩОТО ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕOЛОЖЕНИЯ №BG05M9OP001-1.040 МИГ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН – ХАДЖИДИМОВО - МЯРКА 8, КОМПОНЕНТ 1 ”ОБУЧЕНИЕ НА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА“

ВТОРО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА ПРЕДСТОЯЩОТО ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕOЛОЖЕНИЯ №BG05M9OP001-1.040 МИГ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН – ХАДЖИДИМОВО - МЯРКА 8, КОМПОНЕНТ 1 ”ОБУЧЕНИЕ НА БЕЗРАБОТНИ...

Документи за обществено обсъждане

На основание чл.6, т.4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД 50-197/29.11.2016 г., СНЦ „МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово“ публикува за второ обществено обсъждане проект на документация във връзка предстоящото обявяване на...

27
Ное2018
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ И ОБУЧЕНИЯ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ МИГ – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН – ХАДЖИДИМОВО ПРЕЗ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2018 г.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ И ОБУЧЕНИЯ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ МИГ – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН – ХАДЖИДИМОВО ПРЕЗ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2018 г.

Новини

Сдружение „Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово“ кани всички заинтересовани лица за участие в информационни срещи и обучения, които ще се проведат през месец декември 2018 г., съгласно приложения по долу...

Новини

На 20 декември 2017 г. в гр. Гоце Делчев се проведе конференция на тема:„Популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен -  Хаджидимово и прилагане на подхода ВОМР"


 

 

 

ПОКАНА

за провеждане на конференция на тема:„Популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен -  Хаджидимово и прилагане на подхода ВОМР"

 

 20 декември 2017 г., гр. Гоце Делчев, ул. „Александър Стамболийски“ №13, зала на първи етаж в сградата на Ловно - рибарско сдружение „Сокол".

 

 

През периода 27.11.2017 г. – 20.12.2017 г. „Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ ще проведе обучения и информационна конференция във връзка с популяризиране на Стратегията и прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие.

Първата група обучения са за екипа на МИГ и членове на общото събрание, а втора група обучения е насочена към местна лидери и потенциални бенефициенти.

На интернет страницата на  МИГ, в секция "Събития" може да намерите покани и регистрационни форми, с които може да заявите участие в конкретно обучение. 

Информационно - обучителните събития ще бъдат проведени съгласно приложения график.

ГРАФИК И ТЕМИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБИТИЯТА:

 

МИГ  - Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово  актуализира Индикативна годишна работна програма (ИГРП) за планираните процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мерки от Стратегия за Водено от общностите местно развитие за 2018 г.  В ИГРП са включени всички процедури за подбор на проектни предложения, които бяха планирани за обявяване в ИГПР за 2017 г. Същите няма да могат да бъдат обявени до края на 2017 г. поради предприети от МИГ действия по промяна на Споразумение №РД 50-197/29.11.2016 г. за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие, в частта за одобрената стратегия, и които изменения имат пряко отношение към обявяване на планираните за 2017 г. процедури/мерки. Също така са взети предвид указанията на управляващите органи на оперативните програми, финансиращи СВОМР, относно прилагането на разпоредбите на чл.42, ал.4 от ПМС 161/2016 г. при планиране на процедури с няколко крайни срока за прием на проектни предложения.

Приложения:

АКТУАЛИЗИРАНА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА 2018 Г.

 

ГР АФИК  ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЕРКИ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ЗА 2018 Г.

 

МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово обявява конкурс за избор на външни експерти -оценители на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие. Пълният текст на поканата и условията за участие в конкурса можете да намерите в архива по-долу, който съдържа:

Покана за участие в конкурс

Приложения към поканата:

1. Заявление за участие в конкурс за избор на външни експерти -  оценители – образец;

2. Декларация за обстоятелства във връзка с изискванията към участниците в конкурс за избор на външни експерти - оценители на проектни предложения по мерки от СВОМР на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово  – образец;

3. Автобиография  – образец;

4. Вътрешни правила за провеждане на конкурс за избор на външни експерти -  оценители  от Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“;    

5.   Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с Постановление № 125 на МС от 24.06.2002 г. за утвърждаване Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления;

6.  Списък на професионалните области, определени в съответствие с процедурите за предоставяне на БФП;

7.  Образец на лист за проверка на съответствието/контролен лист на кандидатите в конкурса с обявените изисквания.

 

Представяне на МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Празник на Местната инициативна група

Брояч на посещенията

107532
Днес
Вчера
Тази седмица
Последната седмица
Този месец
Посления месец
всичко
462
602
1683
102331
7768
13502
107532
Your IP: 3.80.55.37
2019-01-16 20:40
МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово Местна инициативна група