Община Гоце Делчев

Общината обхваща живописната Гоцеделчевска котловина на река Места, части от Южен Пирин и Западните Родопи. На територията и  попадат част от Национален парк „Пирин” и резерватът „Ореляк”.

Прочети повече...

Община Гърмен

Изтегляне

Общината обхваща части от долината на река Места и от западните склонове на Дъбрашкия дял на Западните Родопи. Релефът е планински и полупланински, във високите части преминава в хълмист.

Прочети повече...

Община Хаджидимово

hadjidimovo.pngОбщината обхваща най-южната част на източните склонове на Пирин планина, част от планината Славянка, малка част от югозападните склонове на Дъбрашкия рид, част от Гоцеделчевската котловина и долината на р. Места.

Прочети повече...

Актуални новини и събития

10
Окт2018
МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово организира „ПРАЗНИК НА МЕСТНАТА ИНИЦИАТИВА“ на 17.10.2018 г. в Градския парк на град Гоце Делчев

МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово организира „ПРАЗНИК НА МЕСТНАТА ИНИЦИАТИВА“ на 17.10.2018 г. в Градския парк на град Гоце Делчев

ПРАЗНИК НА МЕСТНАТА ИНИЦИАТИВА СНЦ „ Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ организира „ПРАЗНИК НА МЕСТНАТА ИНИЦИАТИВА“. Събитието ще се проведе на 17.10.2018 г. в Градския парк на Гоце Делчев. Целта...

10
Окт2018
СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ №BG06RDNP001-19.039 МИГ – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН – ХАДЖИДИМОВО, МЯРКА 2-4.2 „ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКАТА, ПРЕДЛАГАНЕТО НА ПАЗАРА И/ИЛИ РАЗВИТИЕТО НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ”

СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ №BG06RDNP001-19.039 МИГ – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН – ХАДЖИДИМОВО, МЯРКА 2-4.2 „ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКАТА, ПРЕДЛАГАНЕТО НА ПАЗАРА И/ИЛИ РАЗВИТИЕТО НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ”

ДНЕС 10.10.2018 ГОДИНА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН – ХАДЖИДИМОВО“ С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИТЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДХОДА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ОБЯВИ...

04
Окт2018
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА ПРЕДСТОЯЩОТО ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕЗЛОЖЕНИЯ  №BG05M9OP001-1.040 МИГ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН – ХАДЖИДИМОВО - МЯРКА 8, КОМПОНЕНТ 1 ”ОБУЧЕНИЕ НА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА“

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА ПРЕДСТОЯЩОТО ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕЗЛОЖЕНИЯ №BG05M9OP001-1.040 МИГ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН – ХАДЖИДИМОВО - МЯРКА 8, КОМПОНЕНТ 1 ”ОБУЧЕНИЕ НА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА“

На основание чл.6, т.4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД 50-197/29.11.2016 г., СНЦ „МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово“ публикува за обществено обсъждане проект на документация във връзка предстоящото обявяване на процедура...

04
Окт2018
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG06RDNP001-19.025 - МИГ – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН – ХАДЖИДИМОВО, МЯРКА 1-4.1 „ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG06RDNP001-19.025 - МИГ – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН – ХАДЖИДИМОВО, МЯРКА 1-4.1 „ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“

СНЦ „МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово“ обявява за обществено обсъждане проект на документация за провеждане на процедура чрез подбор на проектни предложения с два крайни срока за кандидатстване № BG06RDNP001-19.025 - МИГ...

15
Сеп2018
Покана за Общо събрание на 28.09.2018 г. от 10 часа в град Гоце Делчев

Покана за Общо събрание на 28.09.2018 г. от 10 часа в град Гоце Делчев

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН – ХАДЖИДИМОВО“ Уведомяваме Ви, че Управителният съвет на Сдружение „Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен...

 

Новини

Стартира информационната кампания на МИГ – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ във връзка с разработване на стратегия за местно развитие по подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР). На 12.02.2016 г. се проведе първия кръг на информационни срещи в общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово, в които взеха участие 115 представители на местната общност от трите общини - представители на бизнеса, земеделски производители, читалища, неправителствени организации, общинска администрация и кметства и др.
Информационната кампания е част от планираните дейности по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50-194/07.12.2015 г., сключен между МИГ – Гоце Делчев, Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция, по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
Целта на проведените срещи беше запознаване на заинтересованите страни от трите общините с подхода ВОМР и процеса на разработване на стратегия за местно развитие за общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово. Представена беше информация за изпълнението на подхода ЛИДЕР през предходния програмен период 2007-2013 г., както и за периода 2014-2020 г. като ВОМР. На присъстващите бе обяснено какви са планираните дейности и очакваните резултати при реализация на проекта на МИГ – Гоце Делчев и партньорите от Хаджидимово и Гърмен. Разяснено бе какво представлява Стратегията за местно развитие и как чрез нея могат да се финансират проекти на територията на МИГ, кои са допустимите мерки от ПРСР 2014-2020 г. и другите оперативни програми (ОП „Развитие на човешките ресурси”, ОП „Околна среда”, ОП „Иновации и конкурентоспособност“), които могат да се включат в разработваната стратегия.
Присъстващите бяха информирани за предстоящите информационни дейности, в които могат да вземат участие – работни срещи, семинари, обучения, конференции.
На участниците беше предоставена анкетна карта за определяне на потенциални бенефициенти и заинтересовани страни във връзка с предстоящите информационни събития и разработването на стратегия за местно развитите.


Снимки от събитието:


 

„Процес на разработване на стратегия за местно развитие”, на който ще бъде представена информация за подхода Водено от общностите местно развитие /ВОМР/ и процеса на разработване на стратегия за местно развитие за общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово.

Събитията ще се проведат на 12 февруари 2016 г., петък в следните часове:

10.00 ч. в сградата на Община Хаджидимово, гр. Хаджидимово, пл. “Димо Хаджидимов” № 46, зала на Общински съвет - Хаджидимово;

14.00 ч. в сградата на Община Гърмен, с. Гърмен, ул. "Първа" №35, зала на Общински съвет Гърмен;

17.00 ч. в сградата на Община Гоце Делчев, гр. Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна“ №2, зала на партерен етаж.

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Гоце Делчев“ (МИГ – Гоце Делчев) сключи на 07.12.2015 г. договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50-194 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Партньори на МИГ - Гоце Делчев при реализацията на проекта са публично-частни партньорства от общините Хаджидимово (Фондация МИГ –Хадждимово) и Местно партньорство – Гърмен (Община Гърмен, Сдружение „Неврокоп“ и ЕТ „Сузана Сариева).

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 
Уведомявамe Ви, че Управителният съвет на Сдружение „Местна инициативна група – Гоце Делчев” взе решение за свикването на Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 29.02.2016 г. (понеделник) от 10,00 часа, с място на провеждане: гр. Гоце Делчев, ул. „Александър Стамболийски“ №13, зала на първи етаж в сградата на Ловно - рибарско сдружение „Сокол“.

Представяне на МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Празник на Местната инициативна група

Брояч на посещенията

078625
Днес
Вчера
Тази седмица
Последната седмица
Този месец
Посления месец
всичко
332
762
1094
74231
5321
11220
78625
Your IP: 54.144.82.216
2018-11-13 16:19
МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово Местна инициативна група