Община Гоце Делчев

Общината обхваща живописната Гоцеделчевска котловина на река Места, части от Южен Пирин и Западните Родопи. На територията и  попадат част от Национален парк „Пирин” и резерватът „Ореляк”.

Прочети повече...

Община Гърмен

Изтегляне

Общината обхваща части от долината на река Места и от западните склонове на Дъбрашкия дял на Западните Родопи. Релефът е планински и полупланински, във високите части преминава в хълмист.

Прочети повече...

Община Хаджидимово

hadjidimovo.pngОбщината обхваща най-южната част на източните склонове на Пирин планина, част от планината Славянка, малка част от югозападните склонове на Дъбрашкия рид, част от Гоцеделчевската котловина и долината на р. Места.

Прочети повече...

Актуални новини и събития

15
Ян2019
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА ПРЕДСТОЯЩОТО ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ № BG05M9OP001-1.041 МИГ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН – ХАДЖИДИМОВО - МЯРКА 8, КОМПОНЕНТ 2  „ОБУЧЕНИЕ НА ЗАЕТИ ЛИЦА“

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА ПРЕДСТОЯЩОТО ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ № BG05M9OP001-1.041 МИГ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН – ХАДЖИДИМОВО - МЯРКА 8, КОМПОНЕНТ 2 „ОБУЧЕНИЕ НА ЗАЕТИ...

Документи за обществено обсъждане

На основание чл.6, т.4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД 50-197/29.11.2016 г., СНЦ „МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово“ публикува за обществено обсъждане проект на документация във връзка предстоящото обявяване на процедура...

04
Ян2019
УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014 – 2020 ОДОБРИ ОЦЕНИТЕЛНИЯ ДОКЛАД ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.023  МИГ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - ГЪРМЕН – ХАДЖИДИМОВО  „ТЕХНОЛОГИЧНО ОБНОВЛЕНИЕ  И ВНЕДРЯВАНЕ НА СТАНДАРТИ В МСП“

УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014 – 2020 ОДОБРИ ОЦЕНИТЕЛНИЯ ДОКЛАД ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.023 МИГ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - ГЪРМЕН – ХАДЖИДИМОВО „ТЕХНОЛОГИЧНО ОБНОВЛЕНИЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА СТАНДАРТИ В МСП“

Новини

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 одобри оценителния доклад, с който бяха предложени за финансиране 8 от подадените по първи краен срок 14 проектни предложения по процедура № BG16RFOP002-2.023 МИГ...

02
Ян2019
ВТОРО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА ПРЕДСТОЯЩОТО ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕOЛОЖЕНИЯ №BG05M9OP001-1.040 МИГ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН – ХАДЖИДИМОВО - МЯРКА 8, КОМПОНЕНТ 1 ”ОБУЧЕНИЕ НА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА“

ВТОРО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА ПРЕДСТОЯЩОТО ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕOЛОЖЕНИЯ №BG05M9OP001-1.040 МИГ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН – ХАДЖИДИМОВО - МЯРКА 8, КОМПОНЕНТ 1 ”ОБУЧЕНИЕ НА БЕЗРАБОТНИ...

Документи за обществено обсъждане

На основание чл.6, т.4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД 50-197/29.11.2016 г., СНЦ „МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово“ публикува за второ обществено обсъждане проект на документация във връзка предстоящото обявяване на...

27
Ное2018
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ И ОБУЧЕНИЯ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ МИГ – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН – ХАДЖИДИМОВО ПРЕЗ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2018 г.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ И ОБУЧЕНИЯ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ МИГ – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН – ХАДЖИДИМОВО ПРЕЗ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2018 г.

Новини

Сдружение „Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово“ кани всички заинтересовани лица за участие в информационни срещи и обучения, които ще се проведат през месец декември 2018 г., съгласно приложения по долу...

Новини

"Идентифициране на местните нужди и потребности на заинтересованите страни в община Гърмен, които да залегнат в Стратегия за местно развитие на МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово"                                                                                                           

"Идентифициране на местните нужди и потребности на заинтересованите страни в община Гоце Делчев, които да залегнат в Стратегия за местно развитие на МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово"                                                                                                           

"Идентифициране на местните нужди и потребности на заинтересованите страни в община Хаджидимово, които да залегнат в Стратегия за местно развитие на МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово"                                                                                                           

Стартира информационната кампания на МИГ – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ във връзка с разработване на стратегия за местно развитие по подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР). На 12.02.2016 г. се проведе първия кръг на информационни срещи в общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово, в които взеха участие 115 представители на местната общност от трите общини - представители на бизнеса, земеделски производители, читалища, неправителствени организации, общинска администрация и кметства и др.
Информационната кампания е част от планираните дейности по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50-194/07.12.2015 г., сключен между МИГ – Гоце Делчев, Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция, по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
Целта на проведените срещи беше запознаване на заинтересованите страни от трите общините с подхода ВОМР и процеса на разработване на стратегия за местно развитие за общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово. Представена беше информация за изпълнението на подхода ЛИДЕР през предходния програмен период 2007-2013 г., както и за периода 2014-2020 г. като ВОМР. На присъстващите бе обяснено какви са планираните дейности и очакваните резултати при реализация на проекта на МИГ – Гоце Делчев и партньорите от Хаджидимово и Гърмен. Разяснено бе какво представлява Стратегията за местно развитие и как чрез нея могат да се финансират проекти на територията на МИГ, кои са допустимите мерки от ПРСР 2014-2020 г. и другите оперативни програми (ОП „Развитие на човешките ресурси”, ОП „Околна среда”, ОП „Иновации и конкурентоспособност“), които могат да се включат в разработваната стратегия.
Присъстващите бяха информирани за предстоящите информационни дейности, в които могат да вземат участие – работни срещи, семинари, обучения, конференции.
На участниците беше предоставена анкетна карта за определяне на потенциални бенефициенти и заинтересовани страни във връзка с предстоящите информационни събития и разработването на стратегия за местно развитите.


Снимки от събитието:


 

„Процес на разработване на стратегия за местно развитие”, на който ще бъде представена информация за подхода Водено от общностите местно развитие /ВОМР/ и процеса на разработване на стратегия за местно развитие за общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово.

Събитията ще се проведат на 12 февруари 2016 г., петък в следните часове:

10.00 ч. в сградата на Община Хаджидимово, гр. Хаджидимово, пл. “Димо Хаджидимов” № 46, зала на Общински съвет - Хаджидимово;

14.00 ч. в сградата на Община Гърмен, с. Гърмен, ул. "Първа" №35, зала на Общински съвет Гърмен;

17.00 ч. в сградата на Община Гоце Делчев, гр. Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна“ №2, зала на партерен етаж.

 

Представяне на МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Празник на Местната инициативна група

Брояч на посещенията

107512
Днес
Вчера
Тази седмица
Последната седмица
Този месец
Посления месец
всичко
442
602
1663
102331
7748
13502
107512
Your IP: 3.80.55.37
2019-01-16 20:38
МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово Местна инициативна група