Община Гоце Делчев

Общината обхваща живописната Гоцеделчевска котловина на река Места, части от Южен Пирин и Западните Родопи. На територията и  попадат част от Национален парк „Пирин” и резерватът „Ореляк”.

Виж повече...

Община Гърмен

Общината обхваща части от долината на река Места и от западните склонове на Дъбрашкия дял на Западните Родопи. Релефът е планински и полупланински, във високите части преминава в хълмист.

Виж повече...

Община Хаджидимово

Обхваща най-южната част на източните склонове на Пирин планина, част от планината Славянка, малка част от югозападните склонове на Дъбрашкия рид, част от Гоцеделчевската котловина и долината на р. Места.

Виж повече...

Местна инициативна група Гоце Делчев -Гърмен-Хаджидимово

През месец декември 2015 г. Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Гоце Делчев“ (МИГ – Гоце Делчев) подписа договор за предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ № РД 50-194/07.12.2015 г.  по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР). Партньори на МИГ - Гоце Делчев при реализацията на проекта са следните организации от общините Хаджидимово и Гърмен: Фондация МИГ – Хаджидимово, Община Гърмен, Сдружение „Неврокоп“ и ЕТ „Сузана Сариева. Проектът е на обща стойност 47 815,75 лева, а периодът му на изпълнение е от 07 декември 2015 г. до 07 юни 2016 г.


Трите общини – Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово имат дългогодишни традиции в отношенията по-между си. Реалното партньорство, обосновано от териториалната близост и спецификата на региона, се е доказало, чрез съвместната работа върху голям аспект от инициативи през изминалите години. С оглед на добрите отношения между трите съседни общини бе взето решение за започване на съвместна работа, с цел реализация на възможностите за развитие, които предоставя Мярка 19 (ВОМР) от ПРСР за селските райони.

На 13.07.2015 г. беше проведена първата среща, на която присъстваха кметовете на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово, както и председателите на Управителните съвети на СНЦ „МИГ– Гоце Делчев“ и Фондация „МИГ – Хаджидимово“. И двете местни инициативни групи са създадени в резултат на прилагане на подхода Лидер през периода 2007 - 2013 г. На срещата бяха обсъдени възможностите за разработване на Стратегия за ВОМР, съгласно изискванията на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие”, която да обхваща общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово и всички населени места на територията им. Съгласно Наредба № 16 за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., обн., ДВ, бр. 59 от 30 юли 2015 г. (Наредба № 16), „МИГ, която разширява територията си на дейност сключва споразумение за партньорство с местно партньорство или с МИГ от новата територия”. На територията на община Гоце Делчев е учредено Сдружение с нестопанска цел „МИГ – Гоце Делчев“, което може да кандидатства по подмярка 19.1 “Помощ за подготвителни дейности” в партньорство с териториите на общините Гърмен и Хаджидимово. На територията на община Хаджидимово има изградено местно партньорство - Фондация „МИГ – Хаджидимово“, която е допустим партньор на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев“.  На територията на Община Гърмен е необходимо сформиране на местно партньорство, включващо Община Гърмен и най-малко по един партньор от стопанския и нестопанския сектор на територията на община Гърмен, съгласно дефиницията за „местно партньорство” в Наредба 16, които да сключат партньорско споразумение със СНЦ „МИГ – Гоце Делчев“ и Фондация „МИГ – Хаджидимово“ за реализиране на съвместни дейности и отговорности при изпълнението на проект по подмярка 19.1 от ПРСР.

След направеното обсъждане мненията на присъстващите на срещата се обединиха около идеята за подготовка и подаване на заявление за кандидатстване по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”, като се сформира следното партньорство и се подпише партньорско споразумение между СНЦ „МИГ – Гоце Делчев“ - водещ партньор и кандидат за получаване на финансова помощ по подмярка 19.1 и партньори - Фондация „Местна инициативна група – Хаджидимово“ и представителите на Община Гърмен, стопанския и нестопанския сектор в местно партньорство, сформирано на територията на община Гърмен.

За сформирането на местно партньорство за подготовка и подаване на заявление за кандидатстване за кандидатстване и реализиране на съвместни дейности и отговорности при изпълнението на проект  по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” по ПРСР да бъде сключено споразумение за партньорство между следните партньори:

  1. Кандидат за получаване на финансова помощ по подмярка 19.1: Сдружение с нестопанска цел „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“, със седалище и адрес на управление обл. Благоевград, общ. Гоце Делчев, Гоце Делчев, ул. Пейо Яворов, №1, ЕИК по БУЛСТАТ 175886629.
  2. Партньори за реализация на проекта:
  • Фондация „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ХАДЖИДИМОВО“, със седалище и адрес на управление обл. Благоевград, общ. Хаджидимово, гр. Хаджидимово, ул.”Димо Хаджидимов” №44;
  • Община Гърмен – партньор в Местно партньорство Гърмен, представител на публичния сектор;
  • ЕТ "СУЗАНА САРИЕВА" – партньор в Местно партньорство Гърмен, представител на стопанския сектор;
  • СДРУЖЕНИЕ "НЕВРОКОП" – партньор в Местно партньорство Гърмен, представител на нестопанския сектор;

През месец декември 2015 г. Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Гоце Делчев“ (МИГ – Гоце Делчев) подписа договор за предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ № РД 50-194/07.12.2015 г.  по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР).

Проектът е на обща стойност 47 815,75 лева, а периодът му на изпълнение е от 07 декември 2015 г. до 07 юни 2016 г.

В резултат на изпълнението на проекта МИГ – Гоце Делчев ще разшири територията си на дейност през периода 2014-2020.


 Споразумение за партньорство


 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ГОЦЕ ДEЛЧЕВ - ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО С НОВ ПОДПИСАН ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТ ПО МЯРКА...

18 Октомври 2021
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ГОЦЕ ДEЛЧЕВ - ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО С НОВ ПОДПИСАН ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТ ПО МЯРКА 1-4.1 „ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

На 14.10.2021 г. МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ГОЦЕ ДEЛЧЕВ - ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО подписа административен договор за финансиране на проект...

Успешно приключи изпълнението на проектите, финансирани чрез стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ - Гоце Делчев -...

12 Октомври 2021
Успешно приключи изпълнението на проектите, финансирани чрез стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ - Гоце Делчев -  Гърмен - Хаджидимово и Оперативна програма „Развитие на човешките / ресурси“ 2014-2020

Местна инициативна група - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово е сдружение с нестопанска цел, създадено пред 2010 г. През...

Успешно приключи изпълнението на проекти финансирани чрез стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ - Гоце Делчев -...

12 Октомври 2021
Успешно приключи изпълнението на проекти финансирани чрез стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ - Гоце Делчев -  Гърмен - Хаджидимово и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово се финансира от Програма...

Допълнителен финансов ресурс за Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово

12 Октомври 2021
Допълнителен финансов ресурс за Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ -  Гоце Делчев  - Гърмен - Хаджидимово

На 03.09.2021 г. в Министерство на земеделието, храните и горите, гр. София, се проведе официална церемония, на която служебният земеделски...

Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово с три подписани договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ...

17 Септември 2021
Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово с три подписани договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 1-4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие“

Общият брой на подписаните по Мярка 1-4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за Водено от общностите местно...

МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово - представяне

Празник на местната инициатива - 2019 година

МИГ – Гоце Делчев

Устав на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Гоце Делчев” от 09.04.2010

Устав на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Гоце Делчев” от 21.06.2010

Устав на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Гоце Делчев” от 14.08.2015

Устав на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Гоце Делчев” от 29.02.2016

Вътрешен правилник


Вътрешен правилник - 09.04.2010


Вътрешен правилник - 14.08.2015


Вътрешен правилник - 29.02.2016

Протоколи от Общо събрание


Протокол от Общо събрание - 09.04.2010


Протокол от Общо събрание - 21.06.2010


Протокол от Общо събрание - 01.11.2011


Протокол от Общо събрание - 14.08.2015


Протокол от Общо събрание - 29.02.2016

Протоколи от Управителен съвет


Протокол от Управителен съвет - 21.05.2010


Протокол от Управителен съвет - 29.09.2011


Протокол от Управителен съвет - 13.07.2015


Протокол от Управителен съвет - 26.01.2016


Протокол от Управителен съвет - 25.03.2016

Списъци на членовете на органите за управление


Списък МИГ - 09.04.2010


Списък МИГ - 21.05.2010


Списък МИГ - 21.06.2010


Списък МИГ - 13.07.2015

МИГ – Хаджидимово

Учредителен акт

Устав от 28.03.2016 г.

Устройствен акт от 04.03.2010

Устройствен акт от 14.08.2015

Вътрешен правилник - 28.03.2016

Списъци на членовете на органите за управление


Списък МИГ - 04.03.2010


Списък МИГ - 14.08.2015


Списък МИГ - 11.03.2016

Протоколи


Протокол УС - 25.05.2010


Протокол УС - 08.06.2010


Протокол УС - 11.06.2010


Протокол УС - 11.03.2016

Местно партньорство – Гърмен


Протокол - 15.07.2015


 

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово Местна инициативна група