Списък на лицата, подписали декларация по приложение № 6 към чл. 24, ал. 1, т. 8 от
Наредба 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. през 2017 год.

Име, презиме, фамилия

1.

Валери Александров Сарандев

2.

Владимир Кръстев Москов

3.

Марина Дилиянова Герова

4.

Минка Сабриева Капитанова

5.

Людмил Аспарухов Терзиев

6.

Росица Кирилова Джамбазова

7.

Бойка Иванова Темелкова

8.

Рамиз Рамизов Метушев

9.

Найле Шеинова Бюлюкова

10.

Иван Сотиров Кацилов

11.

Сузана Мирославова Сариева

12.

Рахим Хасанов Арнаудов

13.

Тереза Тодорова Вакареева

14.

Ибраим Джевдетов Пачеджиев

15.

Крум Костадинов Стамболиев

16.

Илияна Георгиева Чолакова

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово Местна инициативна група