Проект: Насърчаване на предприемачеството и иновациите в селските райони на Кавала, Драма, Смолян и Благоевград, акроним: PEIRA

Продължителност: 24 месеца (стартова дата - 13.04.2021)

Партньор: СНЦ „Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“

Бюджет на партньора:  139 465,00 €

Цел на проекта: Общата цел на проекта е да засили ново и съществуващо предприемачество и иновации в селските райони на Кавала, Драма, Смолян и Благоевград чрез мотивиране, обучение и предоставяне на необходимите инструменти на предприемачи в селскостопанския сектор. Всички действия са ориентирани към насърчаване на предприемачеството и иновациите чрез създаването на 4 звена за подкрепа на бизнеса, които позволяват повишаване на общия капацитет на жителите на селските райони и ги насърчават да предприемат стъпки към развитието на микропредприемачеството като първа стъпка. Проектът ще осигури постоянни бизнес структури, способни да подобрят общия капацитет на жителите на селските райони, за да подобрят предприемачеството на МСП, изправени пред проблеми като трудности при получаване на бизнес финансиране, ограничен достъп на предприемачите до ноу-хау за подкрепа на бизнеса, информация и контакти, липса на услуги за подкрепа за разработване на конкурентни продукти-услуги, липса на достъп / ноу-хау по отношение на технологиите за спестяване на разходи и развитието на човешки ресурси. Идеята е да се осигурят подходящи практически инструменти, обучение и консултации на предприемачите и да се използва опитът на проектните партньори и други активи в звената за бизнес подкрепа, полезни за допринасяне за насърчаване на предприемачеството и иновациите в трансграничния регион. Очаква се всички предприемачи да бъдат част от отговаряща на пазарните нужди трансгранична мрежа от аграрни бизнеси, способна да развие вериги за доставки в трансграничния регион с търговски споразумения между гръцки и български компании и да ги използва, за да развие по-силни търговски облигации и компании с по-големи възможности. И накрая, много важна цел на проекта е използването на резултатите от PEIRA в бъдещите политики и законодателство.

Очаквани резултати от проекта: Звената за подкрепа на аграрен бизнес ще имат капацитета да постигнат мотивация, обучение, консултации и подкрепа за предприемачи от селските райони в трансграничния регион чрез разработване на инструментариум за консултации и обучение (в 8 тематични области), разработване на инструмент за онлайн консултации и организиране на консултативни сесии, обучения за развитие на бизнес умения и иновационна лаборатория. Дейностите по проекта ще допринесат за засилване на предприемачеството в трансграничния регион, като предоставят необходимите инструменти, помощ и култура на предприемачите, за да могат те да разберат и прилагат бизнес умения и знания върху собствените си предприятия, за да увеличат тяхната добавена стойност и жизнеспособност. Допълнителни дейности като конференции и осигуряване на публичност чрез уебсайта на водещия партньор и социалните медии ще помогнат за постигане на разпространение на целите и резултатите на проекта, като се очаква да има мултипплициращ ефект. Изготвянето на видео и флаери, организирането на промоционални кампании и семинарите ще поканят и привлекат участници за основните дейности по проекта, които ще се провеждат в звена за подкрепа на бизнеса, насърчаващи предприемачеството в селските райони. Комуникационният план на проекта ще координира дейностите по проекта за информация и публичност и ще бъде следван от всички партньори. В допълнение, 4-те Звена за подкрепа на аграрен бизнес ще осигурят развитието на устойчива мрежа за бизнес в селските райони между гръцки и български компании. Планът за устойчивост ще описва структурираните стъпки, които партньорите трябва да следват след завършване на проекта, за да продължат успешно работата на новите звена за подкрепа на бизнеса. Крайният и основен резултат от проекта ще бъдат инструментите на местната и регионалната политика, които ще помогнат за постигане на разпространение на резултатите от проекта сред съответните заинтересовани страни в местните, регионалните и дори националните политики, целящи да бъдат приети в рамките на предложенията за подобряване на законодателството и оперативните програми относно подпомагане на предприемачеството в селските райони.

Основните очаквани резултати от проекта са:

 • Помещенията на партньорите ще бъдат подобрени с постоянни центрове за бизнес подкрепа с перспективи за устойчивост. Те ще увеличат максимално своята роля за подобряване на икономиката на селските райони, тъй като ще продължат да предоставят услуги и инструменти след приключването на проекта (т.е. он-лайн инструмент за консултации, наръчници с инструменти, консултантски сесии, иновационна лаборатория, CB Rural Business Network и др.)
 • Новите и съществуващи предприятия в селските райони във всички сектори на икономиката ще реализират по-добри условия за растеж и повишаване на конкурентоспособността в резултат на проекта (очакваме 128 нови и съществуващи предприятия да се възползват, като са участвали във всички 3 Дейности. 5.X .1, 5.X.2 и 5.X.3)
 • Новите и съществуващи предприемачи ще подобрят своите умения и ноу-хау за управление и развитие на своя бизнес в резултат на обучителни сесии, семинари и други проектни действия
 • Култивиране на предприемаческа култура: очакваме нови хора да влязат в предприемачеството и съществуващи предприемачи възприемат нов подход и възприятия за управление на техния бизнес (т.е. дългосрочно бизнес планиране, значение на маркетинга, брандинг, развитие на персонала и т.н.)
 • Очакваме редица продукти и услуги в областта на индустрията и услугите да повишат тяхната конкурентоспособност и добавена стойност и впоследствие да подобрят маржовете на продажбите и печалбата
 • Селските райони ще станат по-привлекателни места за живеене и затова очакваме по-голям процент от младите и икономически активни хора да останат и да не мигрират
 • Очаква се нови продукти и услуги в областта на индустрията и услугите да бъдат разработени в резултат на консултативните сесии и иновационната лаборатория PEIRA
 • Очаква се да се сформират нови полезни взаимодействия и търговски споразумения между селскостопанския и туристическия сектор (т.е. хранителни производства и хотели)
 • Очакваме увеличение на обема на износа извън местните или регионалните пазари в резултат на консултации, обучение и други подкрепящи проектни дейности

Принос за целите и приоритетите на Програмата:  Изпълнението на проекта ще допринесе за постигате Приоритетна ос 1: „Конкурентен и иновативен трансграничен регион“, Инвестиционен приоритет 3а: „Популяризиране на предприемаческия дух, по-специално чрез улесняване на икономическото оползотворяване на нови идеи и стимулиране на създаването на нови предприятия, включително чрез бизнес инкубатори“ от Програмата за сътрудничество INTERREG V-A Гърция – България 2014 – 2020.  Създаването на Звената за подкрепа на бизнеса и изграждането на капацитет за  мотивация, обучение, консултации и подкрепа за предприемачите от селските райони в трансграничния регион чрез разработване на инструментариум за консултации и обучение за развитие на бизнес умения и иновационна лаборатория, ще допринесат за засилване на предприемачеството в трансграничния регион, като предоставят необходимите инструменти, помощ и култура на предприемачите, за да могат те да разберат и прилагат бизнес умения и знания в собствените си предприятия, за да увеличат тяхната добавена стойност и жизнеспособност. Основната цел на проекта е в съответствие с целта на интервенцията, а именно да се подобрят системите за подпомагане на стартиращи и съществуващи МСП от трансграничната територия чрез създаване на системи и дейности за подкрепа на бизнеса. Очакваното дългосрочно въздействие от проекта е свързано с насърчаване на предприемаческата култура, предприемаческия успех, бизнес стабилността и развитието на трансграничния регион.  

Дейности на партньора:

 1. Организиране на събития - семинари
 2. Провеждане на информационна кампания в социалните медии
 3. Закупуване на офис оборудване, обзавеждане и ИТ хардуер
 4. Разработка и превод на английски и гръцки език на инструментариум/материали за консултации и обучение в 2 тематични области
 5. Отпечатване на наръчници с инструменти за 8 тематични курса
 6. Провеждане на подкрепящо проучване
 7. Консултации за диагностика на  конкурентоспособността
 8. Обучения за развиване на бизнес умения
 9. Консултации за иновационни дейности
 10. Разработване на План за устойчивост
 11. Бизнес сдвояване и идентифициране на синергии от българска страна

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Проект PEIRA

Проект: Насърчаване на предприемачеството и иновациите в селските райони на Кавала, Драма, Смолян и Благоевград, акроним: PEIRA

Подготвителни дейности за периода 2023-2027

Проект по подмярка 19.1 на ПРСР - подготвителни дейности за периода 2023-2027

Мярка 19 ВОМР

МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово Местна инициативна група