Печат

Проект по подмярка 19.1 на ПРСР 2014 - 2020

През месец декември 2015 г. Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Гоце Делчев“ (МИГ – Гоце Делчев) подписа договор за предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ № РД 50-194/07.12.2015 г.  по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР).

Партньори на МИГ - Гоце Делчев при реализацията на проекта са следните организации от общините Хаджидимово и Гърмен:

Проектът е на обща стойност 47 815,75 лева, а периодът му на изпълнение е от 07 декември 2015 г. до 07 юни 2016 г.


Дейности по проекта

Дейностите по проекта напълно съответстват на тези, заложени в чл. 3, ал. 2 от Наредба 16 от 30 юли 2015 г. за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”:

1. Популяризиране на процеса на разработка на стратегия за ВОМР, чрез две информационни кампании; разпространение на информационни материали; две информационни срещи и две конференции; създаване и поддръжка на електронна страница и популяризиране на процеса в регионалните медии.

2. Обучение на местните лидери и заинтересованите страни, чрез провеждане на две обучения на екипа на МИГ и представители на партньорите и обучение на местните лидери.

3. Проучвания и анализи на територията, чрез извършване на проучване и анализ на пазара, средата, настроенията, участниците, създаване на база данни и др.

4. Подготовка на стратегия за ВОМР и консултиране с местната общност във връзка с подготовката й, чрез провеждане на работни и информационни срещи и обществено обсъждане.

5. Координация на изпълнението на подготвителните дейности, чрез оборудване на офис помещение за нуждите на МИГ – Гоце Делчев и осигуряване на възнаграждение на координаторите по проекта и др.

Всички стъпки от изпълнението на проекта съответстват на правилата на ЕЗФРСР и съгласно Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за ЕФРР, ЕСФ, КФ, ЕЗФРСР и ЕФМДР и Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от ЕФЗРСР. Основен резултат от изпълнението на подготвителните дейностие 1 брой изработена стратегия за ВОМР. При всички етапи от изпълнението на проекта, МИГ – Гоце Делчев се ръководи от принципите на равенство между половете; недискриминацията; опазването на околната среда; осигуряване на равен достъп на всички домакинства и бизнес до възможностите за финансиране по ПРСР и спазването на националното и европейско законодателство.

Координаторите по проекта осъществяваха връзките между партньорите и следяха  за изпълнението и графика на дейностите. МИГ – Гоце Делчев отговаря за финансовото разходване на средствата, изпълнението на дейностите, които са заложени в проекта и за протичането на цялостния процес. Партньорите от Фондация „Местна инициативна група – Хаджидимово” и местно партньорство - Гърмен участват и подпомагат МИГ – Гоце Делчев при: Идентифициране на местни неформални лидери; Разпространение на информацията сред местното население; Подпомагане организацията на дейностите (обучения, информационни събития и др.) в общините Хаджидимово и Гърмен за целите на подготовка на стратегия за ВОМР; Определяне на приоритети на стратегия за ВОМР, дейностите и мерките в нея на база потребностите на заинтересованите страни; Събиране и обобщаване на информация за потребностите на местното население и заинтересованите страни. Общинска администрация Гоце Делчев подпомогна организационно дейностите, които се осъществиха на територията на общината. И трите общински администрации подпомогнаха събирането на информация относно характеристиките на района при подготовката на стратегия за ВОМР, осъществяваха връзка с регионалните поделения на НСИ, Бюрата по труда и други държавни структури. Те подпомогнаха процеса на планиране със споделен опит за вече предприети успешни инициативи и практики.


Постигнати резултати

 

 МАТЕРИАЛИ


Анкетна карта за идентифициране на потенциални бенефициенти и проектни предложения при разработване на СВОМР на МИГ-Гоце Делчев-Гърмен-Хаджидимово


Презентация от информационните събития