Община Гоце Делчев

Общината обхваща живописната Гоцеделчевска котловина на река Места, части от Южен Пирин и Западните Родопи. На територията и  попадат част от Национален парк „Пирин” и резерватът „Ореляк”.

Виж повече...

Община Гърмен

Общината обхваща части от долината на река Места и от западните склонове на Дъбрашкия дял на Западните Родопи. Релефът е планински и полупланински, във високите части преминава в хълмист.

Виж повече...

Община Хаджидимово

Обхваща най-южната част на източните склонове на Пирин планина, част от планината Славянка, малка част от югозападните склонове на Дъбрашкия рид, част от Гоцеделчевската котловина и долината на р. Места.

Виж повече...

Териториален обхват

Община Гърмен е разположена в Югозападна България върху площ от 388,5 кв. км., в пазвите на Югозападните Родопи. Обхваща части от долината на река Места и от западните склонове на Дъбрашкия дял на западните Родопи. Релефът е планински и полупланински, който във високите части преминава в хълмист. Общината се намира на границата на два климатични пояса - умереноконтинентален, който преобладава, и преходносредиземноморски, който прониква от долината на река Места. Водните ресурси на територията на общината са формирани от повърхностни и подземни води. Повърхностните са река Места и нейните родопски притоци Канина и Дъбнишка река (Върбица).

Демографска (разпределение по пол, възраст, етнос):

В община Гърмен половата структура е следната 7 374 мъже и 7 472 жени. Населението под трудоспособна възраст е 2 990 души (1 526 мъже и 1 464 жени), в трудоспособна възраст 9 582 души (5 006 мъже и 4 576 жени) и в над трудоспособна възраст 2 274 души (842 мъже и 1 405 жени). В село Гърмен 7262 души се самоопределят като българи, 1 771 турци, 1 386 роми, 419 са посочили, че принадлежат към друга етническа група и 335 души не се самоопределят.

Социално-културна:

В община Гърмен читалищата действат като културно-просветни сдружения. Основните дейности, които извършват, са свързани с поддържане на библиотеки, читални, електронни информационни мрежи, развиване и подпомагане на любителското художествено творчество, организиране на школи, кръжоци, курсове, клубове, празненства, чествания и младежки дейности, събиране и разпространяване на знания за родния край, създаване и съхраняване на музейни колекции, съгласно Закона за културното наследство, предоставяне на компютърни и интернет услуги. Културната дейност в община Гърмен се осъществява основно от 9-те читалища, разположени в общинския център Гърмен и в селата Горно Дряново, Дебрен, Долно Дряново, Дъбница, Ковачевица, Огняново и Рибново. Всяко от тях разполага с функционираща библиотека. Те развиват предимно библиотечна дейност, художествена самодейност и школи по изкуства. Главните проблеми пред тях са свързани с липсата на достатъчно финансови средства за разнообразяване на дейностите и осигуряване на качеството им, амортизиран сграден фонд, недостатъчна и остаряла материално-техническа база и инвентар за осъществяване на дейността. Културният потенциал на общината се допълва от наличието на редица археологически, културно-исторически и архитектурни обекти. Те могат да служат като добра база за обогатяване културния облик на общината и развитие на специфичен туризъм.

На територията на община Гърмен се намират още Ландшафтно - историческият парк "Градище" и римската крепост Никополис ад Нестум.

Икономическа:

Икономиката в община Гърмен е с ниска конкурентоспособност и слаба аграрно-промишлена структура. Местната индустрия е доминирана от леката промишленост и в частност шивашката и обувната промишленост, а развитието на добивната промишленост е свързано предимно с възможностите за добив на облицовъчни материали в района на селата Крушево и Долно Дряново, лигнитни въглища (Мина “Канина”, с. Балдево) и кизелгур (с. Гърмен), както и добив на дървен материал. През последните години се наблюдава развитие на алтернативно земеделие – овощни градини, насаждения от ягоди, малини и други. Основни селскостопански култури са тютюнът и картофите. Животновъдството е доминирано от овцевъдството и говедовъдството, по-слабо са развити птицевъдството и свиневъдството. Сферата на услугите е представена от търговията, предимно с местно значение. Предвид концентрацията на антропогенни и природни ресурси има значителен потенциал за туристическо предлагане.

Инфраструктурна:

На територията на община Гърмен третокласните пътища са с обща дължина 34 км, а останалите пътища са четвъртокласни с обща дължина 51 км. Разкрити са общо 14 линии. Автобусите, микробусите и такситата на територията на общината задоволяват нуждите на населението от транспортни услуги. На територията на община Гърмен няма изградена инфраструктура за железопътен транспорт. Най-близката жп гара със съоръжения за пътнически и товарни превози е гара Генерал Тодоров, разположена на 52 км от с. Гърмен. На теснолинеен жп път е разположена гара Добринище, на 40 км от общинския център. Полските села на общината се захранват с питейна вода от р. Туфча. Някои от селата – Гърмен и Дебрен, имат и допълнителни самостоятелни водоизточници. Огняново и Марчево се водоснабдяват с минерална вода от Огняновските бани, а с. Дъбница - с помпа от сондаж на река Места. Планинските села имат собствени водоизточници, от които се водоснабдяват гравитачно с изключение на с. Осиково и с. Скребатно, където водоснабдяването е с помпи. На територията на община Гърмен няма пречиствателни станции. Водоснабдяването с питейна вода е недостатъчно, особено през лятото, когато повечето села са на режим. Канализационната мрежа е изградена във всички села. Частично изградена е в селата Скребатно, Рибново, Хвостяне, Долно Дряново, Ореше, Крушево, Лещен. На територията на общината няма изградени съоръжения за топлофикация и газификация.

Административна:

Община Гърмен е разположена в югоизточната част на област Благоевград върху площ от 388,5 кв. км. Граничи с общините Сатовча, Банско, Хаджидимово, Гоце Делчев и Велинград. Съставена е от 16 населени места с общински център - село Гърмен. Големите села (с население над 1000души) са 7 и включват селата Дебрен, Долно Дряново, Дъбница, Горно Дряново, Огняново, Рибново и Хвостяне. Средно големите села (с население между 200 и 1000 души) са 5: Балдево, Крушево, Ореше, Осиково и Скребатно. Малките села в общината (с население под 200 души) са Марчево, Ковачевица и Лещен. На територията на общината няма обезлюдени села.

Друга информация:

Село Ковачевица (община Гърмен) се намира на 25 км от град Гоце Делчев в Родопите. Това е архитектурно-исторически феномен, оценен като уникално архитектурно наследство, заедно със създадената строително-архитектурна школа в Югозападните Родопи с център и най-ярък представител - с.Ковачевица. Почти всяка къща в Ковачевица има нещо типично, която я отличава от съседните жилища и я изявява като самобитна творба на народната архитектура. Някои къщи са високи 3-4 етажа, с издадени навън горни етажи. Ковачевица е притежавала изключително за времето си благоустройство. Улиците са застлани с калдаръм, по който е минавала канализацията. Съществува и водопровод, който захранва обществените чешми. Повечето от къщите понастоящем са реставрирани, като са спазени старите традиции. В селото живеят повече от 60 души от София и други градове, закупили и реставрирали къщи. Селото е известно като "българският Холивуд", заради многото филми, които се снимат в Ковачевица. Село Лещен (община Гърмен) също е обявено за архитектурен резерват. Голяма част от къщите са реставрирани и пригодени за "селски туризъм". Посещава се от много туристи от страната и чужбина. Разположено е на 17 км от град Гоце Делчев по пътя към с. Ковачевица.

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ГОЦЕ ДEЛЧЕВ - ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО С НОВ ПОДПИСАН ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТ ПО МЯРКА...

18 Октомври 2021
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ГОЦЕ ДEЛЧЕВ - ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО С НОВ ПОДПИСАН ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТ ПО МЯРКА 1-4.1 „ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

На 14.10.2021 г. МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ГОЦЕ ДEЛЧЕВ - ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО подписа административен договор за финансиране на проект...

Успешно приключи изпълнението на проектите, финансирани чрез стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ - Гоце Делчев -...

12 Октомври 2021
Успешно приключи изпълнението на проектите, финансирани чрез стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ - Гоце Делчев -  Гърмен - Хаджидимово и Оперативна програма „Развитие на човешките / ресурси“ 2014-2020

Местна инициативна група - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово е сдружение с нестопанска цел, създадено пред 2010 г. През...

Успешно приключи изпълнението на проекти финансирани чрез стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ - Гоце Делчев -...

12 Октомври 2021
Успешно приключи изпълнението на проекти финансирани чрез стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ - Гоце Делчев -  Гърмен - Хаджидимово и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово се финансира от Програма...

Допълнителен финансов ресурс за Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово

12 Октомври 2021
Допълнителен финансов ресурс за Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ -  Гоце Делчев  - Гърмен - Хаджидимово

На 03.09.2021 г. в Министерство на земеделието, храните и горите, гр. София, се проведе официална церемония, на която служебният земеделски...

Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово с три подписани договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ...

17 Септември 2021
Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово с три подписани договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 1-4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие“

Общият брой на подписаните по Мярка 1-4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за Водено от общностите местно...

Териториален обхват на Местна инициативна група Гоце Делчев-Гърмен-Хаджидимово

Територията, която следва да бъде подпомогната за подготовка на стратегия за ВОМР включва три общини: Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово. Площта, която обхваща е 1046,28 кв. км. Населени места:

Община Гоце Делчев: гр. Гоце Делчев, с. Баничан, с. Борово, с. Брезница, с. Буково, с. Господинци, с. Делчево, с. Добротино, с. Корница, с. Льжница, с. Мусомища и с. Попови ливади.

Община Гърмен: с. Балдево, с. Горно Дряново, с. Гърмен, с. Дебрен, с. Долно Дряново, с. Дъбница, с. Ковачевица, с. Крушево, с. Лещен, с. Марчево, с. Огняново, с. Ореше, с. Осиково, с. Рибново, с. Скребатно и с. Хвостяне.

Община Хаджидимово: гр. Хаджидимово, с. Абланица, с. Беслен, с. Блатска, с. Гайтаниново, с. Илинден, с. Копривлен, с. Лъки, с. Нова Ловча, с. Ново Лески, с. Парил, с. Петрелик, с. Садово, с. Теплен и с. Тешово.

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово Местна инициативна група