Община Гоце Делчев

Общината обхваща живописната Гоцеделчевска котловина на река Места, части от Южен Пирин и Западните Родопи. На територията и  попадат част от Национален парк „Пирин” и резерватът „Ореляк”.

Виж повече...

Община Гърмен

Общината обхваща части от долината на река Места и от западните склонове на Дъбрашкия дял на Западните Родопи. Релефът е планински и полупланински, във високите части преминава в хълмист.

Виж повече...

Община Хаджидимово

Обхваща най-южната част на източните склонове на Пирин планина, част от планината Славянка, малка част от югозападните склонове на Дъбрашкия рид, част от Гоцеделчевската котловина и долината на р. Места.

Виж повече...

Териториален обхват

Община Гоце Делчев е с територия от 330 кв. км. и се намира в Югозападна България. Общината граничи с общините Банско, Гърмен, Хаджидимово и Сандански. Обхваща живописната Гоцеделчевска котловина на река Места, части от Южен Пирин и Западните Родопи. Климатът е основно  преходносредиземноморски. Територията на общината е богата на води: основната водна артерия е р. Места и нейните притоци, високопланинските езера Гоце Делчев. На територията на общината попадат част от Национален парк „Пирин” и резерватът „Ореляк”.

Демографска (разпределение по пол, възраст, етнос):

В община Гоце Делчев половата структура е следната 14 971 мъже и 15 616 жени. По отношение на етническия състав на населението на гр. Гоце Делчев, може да се каже, че той е по-хомогенен в сравнение със страната. Тази хомогенност се определя от по-високия относителен дял на българската етническа общност - 92,9% срещу 84,8% средно за страната. Представянето на турската и ромската етнически групи, съответно 4,5 и 1,0 % е доста под средните за страната стойности (8,8 и 4,9%). По-нисък е и относителният дял на лицата, самоопределили се на преброяването през 2011г. към други етнически групи. За гр. Гоце Делчев той е 0,6% при 0,7% за страната и 1,1% за областта. Съотношението между поколението на децата (0-14г.) и поколението на прародителите (50 и повече години) е 14,8:36,4. Посоченото съотношение е по-благоприятно в сравнение със средното за страната (13,2:39,9).  Разликата в полза на гр. Гоце Делчев може да се обясни с по-бавно променящите се репродуктивни и миграционни нагласи и поведение на населението в тази част от територията на страната. Тази особеност има отражение върху динамиката на естественото и механично движение. В подкрепа на това твърдение са и данните за населението под трудоспособна, трудоспособна и над трудоспособна възраст. За гр. Гоце Делчев съотношението между трите групи е 14,8:71,0:14,2, при средно за страната 13,2:68,3:18,5. Съпоставката на данните за населението на 60 и повече години показва, че степента на застаряване на населението на града е по-ниска в сравнение със страната и област Благоевград. Изключение прави единствено групата на най-възрастното население (80 и повече години), чиито относителен дял се доближава до средния за страната. По-слабо изразеното застаряване на населението на гр. Гоце Делчев създава условия за по-слабо демографско натоварване на населението в трудоспособна възраст в сравнение с редица други селища в България. Това означава и по-благоприятно съотношение между броя на влизащите и излизащите лица от трудоспособна възраст, което има значение за осигуряването на града с човешки ресурси в перспектива.

Социално-културни:

В община Гоце Делчев функционират 9 читалища, всяко от които е ревностен пазител и продължител на родната традиция. Самобитните фолклорни състави към тях са търсен и предпочитан участник в национални и международни фестивали. В Общински исторически музей „Гоце Делчев” се помещават 12 експозиционни зали. Музеят е регионален център за проучване, съхранение и опазване на културно историческото наследство на града и общините Гоце Делчев, Хаджидимово, Гърмен и Сатовча. Общината разполага и с дом на културата, който е неизменна част от културния живот на населението. Съборите и традиционните културни умения като музика, танц, слово, обреди и занаяти са все още живи в региона на Гоце Делчев. Община Гоце Делчев и до днес притежава в значително съхранен вид фолклорната култура – в нейния синкретизъм – като неразривно съчетание на звук, движение, слово, ритуал и други. Местният фолклор е познат, чрез „Неврокопския танцов ансамбъл” и „Неврокопския ансамбъл за народни песни и танци”.

Икономическа:

Поради специфичното си географско положение, град Гоце Делчев изпълнява роля на локален икономически център за няколко общини по долината на р. Места - Сатовча, Гърмен, Хаджидимово и  Г. Делчев. Градът има добре развита преработваща промишленост, като основни сектори са текстилна и обувна, хранително-вкусова промишленост, дървообработване и хартиена промишленост, производство на изделия от пластмаси. Приносът на общината в БВП на област Благоевград непрекъснато се увеличава, достигайки 8,7% през 2010 г. Икономиката на града е доминирана от микропредприятията (92,6% за 2010). В периода на икономическа криза след 2008 г. се наблюдава известен спад в производството на някои ключови сектори (текстилен и обувен сектор, каучукова промишленост и производство на пластмаси), но същевременно други  структуроопределящи сектори като хранително-вкусовата промишленост, производството на дървен материал, хартия и картон) бележат значителен ръст на продукцията, въпреки неблагоприятните въздействия на икономическата криза. Недостатъчно оползотворен е потенциалът за развитие на туризма и селското стопанство. Инвестиционната активност в условията на икономическа криза намалява, но с по-малки темпове от средните за областта. Въпреки навлизането на редица чуждестранни инвеститори (основно в текстилната промишленост), преките чуждестранни инвестиции на глава от населението все още са значително по-ниски от средните за областта и страната.

Инфраструктурна:

Единственият вид транспорт развит на територията на община Гоце Делчев е автомобилният, а основната пътна артерия минава през Момина клисура за Разлог. Транспортната инфраструктура в общината е представена от 80 км. пътища. От тях има един път I клас “Симитли – Разлог – Банско – Гоце Делчев – ГКПП Илинден” с обща дължина на трасето 25км. и един път III клас “Петрич – Гоце Делчев – Сатовча – Доспат” с дължина 24 км. Общата дължина на общинските пътища е 36км. Средната гъстота на пътната мрежа е 24 км/100км2.  На територията на общината няма изградена ж.п. мрежа. Всички селища в района са електроснабдени и водоснабдени, но много от тръбите на водопроводната мрежа са остарели и имат нужда от подмяна. Предстои да се довърши изграждането на пречиствателна станция за питейни води и да се построи пречиствателна станция за отпадни води. Канализационната мрежа на града е изградена над 98%, но се нуждае от подновяване и разширяване в крайните квартали. На територията на Община Гоце Делчев е изградено и функционира Регионално депо за неопасни отпадъци с обща площ от 156 дка, което се намира на 3 км. северозападно от гр. Гоце Делчев и обслужва три общини – Хаджидимово, Гърмен и Гоце Делчев.

Административна:

Община Гоце Делчев включва град Гоце Делчев и 11 села: Мосомище, Делчево, Буково, Борово, Корница, Лъжница, Брезница, Господинци, Баничан, Добротино Попови ливади. С решение №377 от 29 май 2015г. на  Министерски съвет е създадено ново населено място в община Гоце Делчев – с. Попови ливади, което с указ №104 от 04.06.2015 г. на Президента на Република България е наименувано – Попови ливади.Общата територия е 315.8 кв.км. Общинският център отстои на 105 км от областния център Благоевград и на 203 км от столицата София. Най-близкото морско пристанище е град Кавала (Гърция) и отстои на 95 км. Връзката между община Гоце Делчев и съседните гръцки общини се осъществява чрез ГКПП Илинден - Ексохи.

Друга информация:

Гоцеделчевската община предлага изключително разнообразни места за любителите на природата. Край брега на Делчевска река се намира природната забележителност Чинарбей (500 г., 24 м височина). На 1.5 км западно от град Гоце Делчев растат вековните кестенови дървета Близнаците. Рибарникът край р.Места (3 км по шосе и 2 км по черен път в североизточна посока) предлага атрактивни занимания и консумация в специализирания рибен ресторант. На територията на общината се намира живописният пролом на р.Места Момина клисура, дълъг 25 км, който свързва Разложката с Гоцеделчевската котловина и отделя Пирин от Дъбрашкия дял на Западните Родопи. Една много красива част от Народен парк "Пирин" - Корнишкият, Брезнишкият и Каменишкият циркуси, заемат 1487.2 ха от площта на общината. Тук е и природният резерват Ореляк (758.1 ха - 751.5 ха горски и 6.6 ха пасищни площи), известен с първичните си букови гори. Курортната местност Попови ливади (1430 м н.в.) e удобен изходен пункт за Ореляк (2.30 ч северно по маркирана пътека) и билото на Дебели рид, ограждащ трите циркуса. Oттук минава и международният плaнински маршрут Е-4 (Пиренеите - Пелопонес). От гр. Гоце Делчев могат да се предприемат пътувания до известния национален и международен туристически център Банско (32 км). През местността Попови ливади (климатичен планински курорт, 1430 м н.в.) по живописни планински пътища се стига до самобитното с.Пирин (44 км), хижа Пирин (61 км), прочутия Роженски манастир (79 км) и културно-историческия резерват Мелник (80 км). Село Делчево е архитектурен резерват. Намира се над град Гоце Делчев, на 8 км в Пирин планина. Жителите му са около 75 души. Голяма част от къщите се купуват от жители на град Гоце Делчев и други градове, реставрират се и се превръщат в прекрасно място за живеене и отдих. Има чудесни условия за развитие на "селски туризъм".  Броят на църквите в района е 35, от които 4 са в град Гоце Делчев. С уникалната си архитектура, изключително наситена вътрешна украса (стенописи, икони, дърворезба) и ритуали, църквите са интересни туристически обекти. Църквата "Свети архангел Михаил" (1811 г.) е забележителна със старите царски двери, включени в иконостасната композиция, апликираните, богато украсени с дърворезба тавани и 70 икони от 1881 г. на Серги Георгиев. В църквата "Успение Богородично" (1838 г.) са изключително интересни рисуваният иконостас и майсторската дърворезба по царските двери и венчилката, икони от видни представители на Банската художествена школа. В района на град Гоце Делчев се намират 3 манастира. Това са изключително интересни обекти с голям туристически потенциал поради богатата си история, уникална архитектура и вътрешна уредба.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ И ОБУЧЕНИЯ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ МИГ – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН – ХАДЖИДИМОВО ПРЕЗ МЕСЕЦ...

21 Септември 2020
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ И ОБУЧЕНИЯ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ МИГ – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН – ХАДЖИДИМОВО ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2020 г.

Сдружение „Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово“ кани всички заинтересовани лица за участие в информационни срещи...

ДНЕС 06.07.2020 ГОДИНА „МИГ – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН – ХАДЖИДИМОВО“ С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ПРОГРАМА ЗА РАЗМИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ...

06 Юли 2020
ДНЕС 06.07.2020 ГОДИНА „МИГ – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН – ХАДЖИДИМОВО“ С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ПРОГРАМА ЗА РАЗМИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020” В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДХОДА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG06RDNP001-

Процедурата за подбор на проекти се реализира с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Процедурата...

МИГ - Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово подписа втори административен договор за финансиране на проект по Програма за развитие...

15 Юни 2020
МИГ - Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово подписа втори административен договор за финансиране на проект по Програма за развитие на селските райони

На 09 юни 2020 год. беше подписан втори тристранен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Програма за развитие...

ДНЕС 01.04.2020 ГОДИНА „МИГ – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН – ХАДЖИДИМОВО“ С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ПРОГРАМА ЗА РАЗМИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ...

01 Април 2020
ДНЕС 01.04.2020 ГОДИНА „МИГ – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН – ХАДЖИДИМОВО“ С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ПРОГРАМА ЗА РАЗМИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020” В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДХОДА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG06RDNP001-

Процедурата за подбор на проекти се реализира с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Процедурата...

Община Гоце Делчев - Галерия

Териториален обхват на Местна инициативна група Гоце Делчев-Гърмен-Хаджидимово

Територията, която следва да бъде подпомогната за подготовка на стратегия за ВОМР включва три общини: Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово. Площта, която обхваща е 1046,28 кв. км. Населени места:

Община Гоце Делчев: гр. Гоце Делчев, с. Баничан, с. Борово, с. Брезница, с. Буково, с. Господинци, с. Делчево, с. Добротино, с. Корница, с. Льжница, с. Мусомища и с. Попови ливади.

Община Гърмен: с. Балдево, с. Горно Дряново, с. Гърмен, с. Дебрен, с. Долно Дряново, с. Дъбница, с. Ковачевица, с. Крушево, с. Лещен, с. Марчево, с. Огняново, с. Ореше, с. Осиково, с. Рибново, с. Скребатно и с. Хвостяне.

Община Хаджидимово: гр. Хаджидимово, с. Абланица, с. Беслен, с. Блатска, с. Гайтаниново, с. Илинден, с. Копривлен, с. Лъки, с. Нова Ловча, с. Ново Лески, с. Парил, с. Петрелик, с. Садово, с. Теплен и с. Тешово.

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово Местна инициативна група