Уведомявам Ви, че Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Гоце Делчев” взе решение за свикването на Общо събрание, което ще се проведе на 12.04.2016 г. (вторник) от 9.00 часа,  с място на провеждане: гр. Гоце Делчев, ул. „Александър Стамболийски“ №13, зала на първи етаж в сградата на Ловно - рибарско сдружение „Сокол“.

 

 

 

 

 

 


Пълен текст на поканата и образци на пълномощно от лицата, които няма да имат възможност да присъстват, но ще упълномощят други лица да ги представляват:

Материали

Проект на Устав на Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група - Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово”


 Проект на Вътрешен правилник за дейността на Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група - Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово”


 

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Проект PEIRA

Проект: Насърчаване на предприемачеството и иновациите в селските райони на Кавала, Драма, Смолян и Благоевград, акроним: PEIRA

Подготвителни дейности за периода 2023-2027

Проект по подмярка 19.1 на ПРСР - подготвителни дейности за периода 2023-2027

Мярка 19 ВОМР

МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово Местна инициативна група