Общественото обсъждане на разработваната Стратегия за ВОМР на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово ще се проведе на 18 април 2016 г.:

10:00 ч. – гр. Хаджидимово (сградата на общинска администрация Хаджидимово на адрес: гр. Хаджидимово, пл. “Димо Хаджидимов” № 46)

14:00 ч. – с. Гърмен (сградата на общинска администрация Гърмен на адрес: с. Гърмен, ул. "Първа" № 35)

16:00 ч. – гр. Гоце Делчев (гр. Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна“ № 2, в залата на партера). 

 

ВАЛЕРИ САРАНДЕВ
Председател на УС на МИГ – Гоце Делчев

  

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Проект PEIRA

Проект: Насърчаване на предприемачеството и иновациите в селските райони на Кавала, Драма, Смолян и Благоевград, акроним: PEIRA

Подготвителни дейности за периода 2023-2027

Проект по подмярка 19.1 на ПРСР - подготвителни дейности за периода 2023-2027

Мярка 19 ВОМР

МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово Местна инициативна група