Обява за наемане на офис за работа на екипа на

 

Сдружение с нестопанска цел „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“

 

 

 

 

 

 

 


Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово Местна инициативна група