На 26 май 2016 г. Общинските съвети на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово одобриха проекта на Стратегия за ВОМР за периода до 2020 г.

Стратегията се очаква да бъде окончателно одобрена от Общото събрание на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово на заседание, което ще се проведе на 27 май 2016 г., след което същата ще бъде внесена за одобрение от Министерство на земеделието и храните.

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Проект PEIRA

Проект: Насърчаване на предприемачеството и иновациите в селските райони на Кавала, Драма, Смолян и Благоевград, акроним: PEIRA

Подготвителни дейности за периода 2023-2027

Проект по подмярка 19.1 на ПРСР - подготвителни дейности за периода 2023-2027

Мярка 19 ВОМР

МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово Местна инициативна група