ДО

МЕСТНИ ЛИДЕРИ – представители на активния стопански, нестопански и публичен сектор, местни занаятчии, дейци и общественици от община Хаджидимово

 

 

 

 

 

  

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово Местна инициативна група