Индикативната годишна работна програма за 2017 г. - съгласувана с УО на ОПРЧР и УО на ОПИК

Окончателния вариант на ИГРП за 2017 г. можете да намерите тук.

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово Местна инициативна група