На  25 март 2019 г., в 17:00 часа приключи първи краен срок за прием  на проектни предложения по мярка 1-4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“.  Подадени са общо 10 проекта, на обща стойност 1 427 268,65 лв., от които 734 166,07лв. е исканата безвъзмездна финансова помощ.  Наличният бюджет по мярката е 606 307,00  лв.

Следващата стъпка е сформиране на оценителна  комисия, която ще извърши оценката и класирането, в срок до 30 работни дни от крайния срок за подаване на проектни предложения.

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Проект PEIRA

Проект: Насърчаване на предприемачеството и иновациите в селските райони на Кавала, Драма, Смолян и Благоевград, акроним: PEIRA

Подготвителни дейности за периода 2023-2027

Проект по подмярка 19.1 на ПРСР - подготвителни дейности за периода 2023-2027

Мярка 19 ВОМР

МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово Местна инициативна група