На  27 март 2019 г., в 17:00 часа приключи първи краен срок за прием  на проектни предложения по процедура № BG05M9OP001-1.041 МИГ - Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово - МЯРКА 8, КОМПОНЕНТ 2  „Обучение на заети лица“.

 

Подадени са общо 4 проектни предложения, на обща стойност 200 985,00 лв., от които 200 985,00 лв. е исканата безвъзмездна финансова помощ.  Наличният бюджет по мярката е 410 724,00 лв.  По процедурата е предвиден втори краен срок за кандидатстване: 01.07.2019 г., 17:00 часа.

 

Предстои оценка на постъпилите проектни предложения от оценителна  комисия, която следва да приключи своята работа в срок до 30 работни дни от крайния срок за подаване на проекти.

 

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Проект PEIRA

Проект: Насърчаване на предприемачеството и иновациите в селските райони на Кавала, Драма, Смолян и Благоевград, акроним: PEIRA

Подготвителни дейности за периода 2023-2027

Проект по подмярка 19.1 на ПРСР - подготвителни дейности за периода 2023-2027

Мярка 19 ВОМР

МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово Местна инициативна група