На 8 АПРИЛ 2019 г., в 17:00 часа приключи първи краен срок за прием  на проектни предложения по процедура BG05M9OP001-1.040 МИГ - Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово - МЯРКА 8, КОМПОНЕНТ 1 ”Обучение на безработни лица“.

 

Подадени са общо 3 проектни предложения, на обща стойност 232 398.13 лв., която сума е и исканата от кандидатите безвъзмездна финансова помощ.  Наличният бюджет по мярката е  293 374,50  лв.  По процедурата е предвиден втори краен срок за кандидатстване: 01.07.2019 г., 17:00 часа.

 

Оценката на постъпилите проектни предложения от МИГ следва да приключи в рамките на 30 работни дни от крайния срок за подаване на проекти.

 

 

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово Местна инициативна група