МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово уведомява всички заинтересовани  страни във връзка с планирания втори прием по Мярка 1 - 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”, финансирана от ПРСР 2014 - 2020 г. чрез СВОМР, че с решение на Управителния съвет се удължава срока за прием, както следва:

 

Начало на приема: 03.02.2020 г., Краен срок на втори прием: 13.04.2020 г., 17:00 часа.

 

 

Публикувани са актуализирани графици за  прием на проекти  за 2019 г. и 2020 г.

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Проект PEIRA

Проект: Насърчаване на предприемачеството и иновациите в селските райони на Кавала, Драма, Смолян и Благоевград, акроним: PEIRA

Подготвителни дейности за периода 2023-2027

Проект по подмярка 19.1 на ПРСР - подготвителни дейности за периода 2023-2027

Мярка 19 ВОМР

МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово Местна инициативна група