Процедурата за подбор на проекти се реализира с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Процедурата е в съответствие със специфична цел 1.2. „Диверсификация на местната икономика чрез развитието на неземеделски дейности в сферата на туризма и услугите и стимулиране на иновативните идеи и технологичното обновление на малкия и среден бизнес на територията на МИГ“ на Приоритет 1 „Устойчиво развитие на местната икономика“ от стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово.

Основната цел на процедурата е насочена към развитието на конкурентоспособността на територията на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово чрез:

- разнообразяване на икономиката и създаване на нови работни места за населението в сектори извън земеделието;

- оползотворяване на високия туристически потенциал на района и утвърждаване на туристически продукти, базирани на местни ресурси;

- осигуряване на достъп на населението до слабо развити услуги на територията на МИГ, вкл. в отдалечените населени места.

Допустими кандидати:

1.      Земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията;

2.      Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

Допустими са проекти, включващи инвестиции в неземеделски дейности, насочени към:

  • Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);
  • Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);
  • Развитие на услуги във всички сектори (например: туризъм, грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.);
  • Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
  • Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

Кандидатите – еднолични търговци и юридически лица следва да имат седалище и адрес на управление на територията на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово и да осъществяват дейностите по проекта на територията на действие на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово.

Кандидатите – физически лица следва да имат постоянен адрес на територията на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово и да осъществяват дейностите по проекта на територията на действие на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово.

В рамките на процедурата не се финансират дейности, които водят до осъществяване на селскостопанска дейност или резултата от дейността е продукт, включен в Приложение I на Договора за функциониране на Европейския съюз.

По процедурата ще се финансират неземеделски дейности от всички сектори на икономиката, с изключение на инвестиции за хазарт, финансови услуги, голф, сектори, както и дейности, определени за недопустими в Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis, производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за продажба. 

Финансовата помощ е в размер на:

  • 75% от общите допустими разходи за кандидати – микропредприятия и физически лица - за инвестиции, различни от туристически дейности;
  • 75% от общите допустими разходи за кандидати – земеделски стопани, с размер на стопанството 8 000 и над 8 000 евро измерен в СПО – за инвестиции, различни от туристически дейности;
  • 85% от общите допустими разходи за кандидати - земеделски стопани, с размер на стопанството от 2 000 до 7 999 евро вкл. измерен в СПО – за инвестиции, различни от туристически дейности;
  • до 5% от общите допустими разходи за всички допустими кандидати - за инвестиции в туристически дейности.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата 723 657,10 лева.    

Процедурата за подбор на проекти е с един краен срок за кандидатстване:

Начало на прием: 01.04.2020 г.    Край на прием: 19.05.2020 г., 17:00 часа.

Подробна информация и документите за кандидатстване може да получите в:

-       в ИСУН 2020 на интернет адрес https://eumis2020.government.bg;

-       на електронната страница на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово на интернет адрес http://mig-gotsedelchev.com/, секция Процедури /Процедури по СВОМР/М3–6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Проект PEIRA

Проект: Насърчаване на предприемачеството и иновациите в селските райони на Кавала, Драма, Смолян и Благоевград, акроним: PEIRA

Подготвителни дейности за периода 2023-2027

Проект по подмярка 19.1 на ПРСР - подготвителни дейности за периода 2023-2027

Мярка 19 ВОМР

МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово Местна инициативна група