На 09 юни 2020 год. беше подписан втори тристранен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020, чрез Стратегията за ВОМР на МИГ Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово (МИГ). Договорът беше подписан между Държавен фонд „Земеделие“, Сдружение „Местна инициативна група - Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ и „КООП-1“ ЕООД и е на общата стойност 155 903,10 лв.

По  процедура № BG06RDNP001-19.021 - МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 6-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ бяха подадени и оценени от МИГ 10 проектни предложения, на обща стойност 1 427 268,65 лв.   

След направена проверка от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) на 29.04.2020 г., със заповед на изпълнителния директор проведената от МИГ процедура за подбор на проекти беше одобрена като законосъобразна.

Предстои ДФЗ да извърши проверка за допустимост  на останалите 7 одобрени от МИГ проектни предложения.

 

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Проект PEIRA

Проект: Насърчаване на предприемачеството и иновациите в селските райони на Кавала, Драма, Смолян и Благоевград, акроним: PEIRA

Подготвителни дейности за периода 2023-2027

Проект по подмярка 19.1 на ПРСР - подготвителни дейности за периода 2023-2027

Мярка 19 ВОМР

МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово Местна инициативна група