Процедурата за подбор на проекти се реализира с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Процедурата е в съответствие със специфична цел 2.1. „Стимулиране развитието на територията на МИГ чрез обновяване на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на Приоритет 2 „Подобряване средата на живот чрез инвестиции в обновяване на малка по мащаби инфраструктура, съхранение на местната идентичност, културно-историческо и природно наследство“ от стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово.

Основна цел на процедурата е насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие на територията на МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово чрез:

 • подобряване на средата и качеството на живот в населените места;
 • осигуряване на базови услуги на населението на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово и достъпа до тях в сферата на образованието, социалните грижи, културата, благоустройството, физическата култура, спорта и отдиха и др.
 • повишаване привлекателността на територията на МИГ чрез обновяване на инфраструктурата.

Допустими кандидати:

 1. Общините  Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово – за всички дейности;
 2. Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел - за дейност 3, дейност 5 и дейност 6; ЮЛНЦ, които осъществяват дейност в рамките на административния център на община Гоце Делчев не са допустими кандидати за дейност 3 и дейност 6. ЮЛНЦ, които осъществяват дейност извън строителните граници на административния център на община Гоце Делчев, са допустими кандидати,  в случай че не са включени в списъка на основните и резервни проекти и обекти към тях към Интегрирания план за градско развитие, финансиран по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014  - 2020;
 3. Читалища, регистрирани по Закона за народните читалища - за дейност 6, свързана  с културния живот (с изключение на Читалища, осъществяващи дейност в рамките на административния център на община Гоце Делчев, както тези извън него, в случай че са включени в списъка на основните и резервни проекти и обекти към тях към Интегрирания план за градско развитие, финансиран по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014 -2020;
 4. ВиК операторисамо за дейност 8 за агломерации под 2 000 е.ж.

Допустими дейности:

По настоящите Условия за кандидатстване се предоставя безвъзмездна финансова помощ за следните допустими за подпомагане дейности:

 1. Дейност 1 „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, улици и тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях“;
 2. Дейност 2 „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“;
 3. Дейност 3  „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца и възрастни, включително транспортни средства“;
 4. Дейност 4 „Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност;
 5. Дейност 5 „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“;
 6. Дейност 6 „Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, включително мобилни такива, включително и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства“;
 7. Дейност 7 „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони“, която включва основно или средно училище, или детска градина,  финансирани чрез бюджета на общината;
 8. Дейност 8 „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони“

Дейност 8 е приложима, единствено при наличие на консолидиран ВиК оператор, независимо дали кандидат е община или ВиК оператор.

II. В рамките на дейност 5 „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ кандидатите имат възможност да извършват допустимите инвестиции и в общинска образователна инфраструктура, и в паркове. 

Финансовата помощ е в размер на:

 • 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията, не генерират нетни приходи;
 • 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи, но размерът на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта не надхвърля 97 790,00 лв.  /или 50 000 евро/.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата 83 834,69 лева.     

Процедурата за подбор на проекти е с един краен срок за кандидатстване:

Начало на прием: 06.07.2020 г.    Край на прием: 10.08.2020 г., 17:00 часа.

Подробна информация и документите за кандидатстване може да получите в:

-       в ИСУН 2020 на интернет адрес https://eumis2020.government.bg;

-       на електронната страница на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово на интернет адрес http://mig-gotsedelchev.com/, секция

Процедури /Процедури по СВОМР/М6–7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Проект PEIRA

Проект: Насърчаване на предприемачеството и иновациите в селските райони на Кавала, Драма, Смолян и Благоевград, акроним: PEIRA

Подготвителни дейности за периода 2023-2027

Проект по подмярка 19.1 на ПРСР - подготвителни дейности за периода 2023-2027

Мярка 19 ВОМР

МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово Местна инициативна група