На 23.02.2021 г. МИГ - Гоце Делчев - Гърмен -  Хаджидимово подписа договор за финансиране на проект   "Култура и автентичност чрез съвместни събития в Югоизточна Европа“ (ЕЛАТЕ И ВИЖТЕ). Проектът се финансира по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 и е на стойност 195 579,68 лв.

Проектът е за транснационално сътрудничество и ще се  изпълнява на територията на МИГ- Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, както и на територията на действие на асоциираните партньори по проекта, които са от страни от и извън Европейския съюз:

 1. МИГ „Ниска крайречна горичка“  (LAG Lunca Joasă a Siretului) от Румъния;
 2. МИГ „Лидер Бистрица Насуд“ (LAG Lider Bistrița Năsăud) от Румъния;
 3. МИГ Кавала, Агенция за развитие (LAG Kavala Development Agency SA) от Гърция;
 4. МИГ Чамели (LAG Çameli) от Турция.

Основната цел на проекта е обединяване на различни организации от европейските държави – местни инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие, за осъществяване на съвместни дейности, допринасящи за устойчивото развитие на местните общности, и създаване и прилагане на рамка, която да доведе до по-ефективно развитие на творчески туристически дейности на териториите им. Конкретните цели на проекта са:

 1. Обмен на добри практики с цел подобряване на перспективите за прилагане на стратегиите за местно развитие на териториите на партньорите;
 2. Засилване на иновативния характер на действията за местно развитие;
 3. Повишаване на конкурентоспособността на териториите чрез: култура, традиции, изкуство и цифрови иновации;
 4. Иницииране на творчески туристически дейности.

Заложените по проекта дейности са свързани с:

 • Разработване на съвместен продукт чрез разработване на съвместен албум и софтуер;
 • Придобиване на материални активи за провеждане на промоционални събития;
 • Провеждане на пазарно проучване за развитието на концепция за творчески туризъм;
 • Провеждане на семинари, съвместни събития, срещи и др.;
 • Дейности по публичност и информираност.

В рамките на дейност „Провеждане на семинари, съвместни събития, срещи и др.“ на територията на МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово ще бъдат организирани и проведени:

 • Фестивал за популяризиране на местното материалното и духовно културно наследство и ценности в различни области: танц, музика, изкуство, отворени ателиета/работилници за представяне на местни традиции, обичаи и занаяти и промотиране на местни храни. По време на събитието асоциираните партньори от чужбина ще имат възможност да се представят с традиционни продукти, специфични за тяхната територия, вкл. традиционна храна и напитки за дегустация. Всеки партньор ще може да представи артистични моменти (музика/танц/други изкуства) и да популяризира територията си;
 • творчески туристически дейности – изложба, на която ще бъдат представени творби на местни автори и автори от териториите на асоциираните партньори ще участва с делегация и творби на местни автори;
 • семинар за популяризиране на общото културно наследство, специфично за района на Балканите (обичаи, символи, използвани в декорацията на дрехи и керамика, кулинарни традиции и др.).

МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово ще участва в събития – фестивали, изложби, творчески семинари, организирани от асоциираните партньори, на които ще представи територията си.

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Проект PEIRA

Проект: Насърчаване на предприемачеството и иновациите в селските райони на Кавала, Драма, Смолян и Благоевград, акроним: PEIRA

Подготвителни дейности за периода 2023-2027

Проект по подмярка 19.1 на ПРСР - подготвителни дейности за периода 2023-2027

Мярка 19 ВОМР

МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово Местна инициативна група