Сдружение „Местна инициативна група - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово“ уведомява, че Държавен фонд „Земеделие“ публикува „Ръководство на бенефициента“ по ПРСР 2014-2020.

Ръководството е предназначено за бенефициентите, които изпълняват договори за безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020 и има за задача да ги улесни чрез предоставяне на конкретна, синтезирана и систематизирана информация относно техните основни права и задължения.

В ръководството се описват процедурите, които трябва да бъдат приложени от бенефициента, за да се осигури ефективно управление на договора:

  • Основни стъпки за изпълнение на договорите;
  • Изменения на договорите;
  • Спазване на условията на договора;
  • Отчитане на напредъка при изпълнение на договорите;
  • Комуникация със съответните институции;
  • Провеждане на процедури за определяне на изпълнител и изпълнение на договори с изпълнители;
  • Документооборот и поддържане на система за съхраняване на информацията по договорите за безвъзмездна финансова помощ;
  •  Установяване на нередности.

Ръководството е публикувано на интернет страницата на Държавен фонд „Земеделие“: https://www.dfz.bg/bg/managment-red-2014---2020span/managment-2014---2020prsr/.

 

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Проект PEIRA

Проект: Насърчаване на предприемачеството и иновациите в селските райони на Кавала, Драма, Смолян и Благоевград, акроним: PEIRA

Подготвителни дейности за периода 2023-2027

Проект по подмярка 19.1 на ПРСР - подготвителни дейности за периода 2023-2027

Мярка 19 ВОМР

МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово Местна инициативна група