На 03.09.2021 г. в Министерство на земеделието, храните и горите, гр. София, се проведе официална церемония, на която служебният земеделски министър проф. д-р Христо Бозуков връчи заповеди за допълнително финансиране на 63 Местни инициативни групи. На събитието присъстваха представители на екипите на МИГ, както и ръководителят на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони, заместник-министър Георги Събев. 

Съгласно получената заповед, на МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово се предоставя допълнителен финансов ресурс в размер на 799 000 лв. за финансиране на проекти и 114 000 лв. за текущи разходи и популяризиране на Стратегията. 

Допълнителното финансиране за местни проекти в размер на 799 000 лв. се предвижда да се разпредели по  следните мерки от Стратегията:

М 1–4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства” - 28 595,13 лв.

М 2–4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти” - 36 080,00 лв.

М 3–6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ - 10 103,00 лв.

М6–7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ - 724 221,87 лв. 

Предстои подписване на допълнително споразумение, след което МИГ ще може да провежда процедури за кандидатстване с проекти. 

Проф. Бозуков информира присъстващите, че предвиденият бюджет през следващия програмен период се очаква да бъде над 600 млн. лева. Средствата, предвидени за неговото финансиране, са в размер на 10% от бюджета на Стратегическия план за развитие на земеделието и развитието на селските райони, както и по 2% от бюджетите на програми „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, „Развитие на човешките ресурси“, „Образование“ и „Околна среда“. 

Министър Бозуков пожела на екипите на МИГ да продължават да разгръщат потенциална на регионите, в които работят, чрез инвестиции в местните икономики, за подобряване на условията на живот, състоянието на околната среда, социални и образователни дейности.

 

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Проект PEIRA

Проект: Насърчаване на предприемачеството и иновациите в селските райони на Кавала, Драма, Смолян и Благоевград, акроним: PEIRA

Подготвителни дейности за периода 2023-2027

Проект по подмярка 19.1 на ПРСР - подготвителни дейности за периода 2023-2027

Мярка 19 ВОМР

МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово Местна инициативна група