Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово се финансира от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014-2020  чрез Европейския фонд за регионално развитие и от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. чрез Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Заделеният финансов ресурс от ОПИК 2014-2020 г. за финансиране на проекти по стратегията на МИГ е в размер на 2 933 745 лв. Общият брой на обявените от МИГ процедури за кандидатстване с проекти е три, по които са подадени 19 проектни предложения. Сключени са 11 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на стойност 2 933 045 лв., които представляват 99,98 % от приноса на ОПИК 2014 – 2020 към стратегията на МИГ.

Всички финансирани проектни предложения са изпълнени успешно, като реално изплатената безвъзмездна финансова помощ е на обща стойност 2 920 482,89 лв., което представлява 99,55 % спрямо финансовия ресурс предоставен на Стратегията от ОПИК и 99,57 % спрямо договорения  по проектите бюджет.

В резултат на подкрепените проекти и дейности по Мярка 5 „Технологично обновление и внедряване на стандарти в МСП“ се подобри конкурентоспособността, експортния потенциал и пазарното присъствие на девет малки и средни предприятия от територията на МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, чрез внедряване на технологии за подкрепа за общи производствени инвестиции за подобряване на производствения капацитет, подкрепа за растеж на предприятия чрез подобряване на качеството и насърчаване на използването на ИКТ и услуги.

Предоставената безвъзмездна финансова помощ по Мярка 4 „Подкрепа за разработване и внедряване на иновации в МСП“ доведе до повишаване конкурентоспособността на 2 малки предприятия на територията на МИГ - Гоце Делчев -  Гърмен - Хаджидимово чрез насърчаване на разработването и въвеждането в практиката на иновации.

Малките и средни предприятия са ключов източник за създаване на работни места, нови бизнес идеи и са източник на предприемачески умения и иновации в селските райони. В този аспект усилията за създаване на конкурентоспособна и устойчива икономика са в пряка зависимост от подпомагане развитието на МСП на територията на МИГ за преодоляване на идентифицираните негативни процеси по отношение на възможностите за развитие. Именно затова екипът на МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово счита, че многофондово финансиране на Стратегиите за ВОМР е от изключителна важност за териториите на местните инициативни групи и подкрепя финансирането на Стратегии  за следващия програмен период 2021-2027 г.  чрез Стратегическия план за развитие на земеделието и развитието на селските райони, както от бюджетите на програми „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, „Развитие на човешките ресурси“, „Образование“ и „Околна среда“.

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Проект PEIRA

Проект: Насърчаване на предприемачеството и иновациите в селските райони на Кавала, Драма, Смолян и Благоевград, акроним: PEIRA

Подготвителни дейности за периода 2023-2027

Проект по подмярка 19.1 на ПРСР - подготвителни дейности за периода 2023-2027

Мярка 19 ВОМР

МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово Местна инициативна група