Местна инициативна група - Гоце Делчев - Гърмен  - Хаджидимово е сдружение с нестопанска цел, създадено пред 2010 г.  През програмния период 2014 – 2020 година,  Сдружението изпълнява стратегия за Водено от общностите месно развитие, финансирана със Споразумение подписано на 29.11.2016 г. Общият размер на одобрената публична финансова помощ за финансиране на проекти към Стратегията е в размер на 7 353 921 лева и включва финансиране Програма за развитие на селските райони чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ чрез Европейския фонд за регионално развитие и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ чрез Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Финансовият принос на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за финансиране на проекти към Стратегията е в размер на 1 364 369 лв. Шест са обявените от Местната инициативна група процедури за кандидатстване с проекти. Подадените по тях проектни предложения са 24. Сключени са 20 договора с бенефициенти от територията с обща стойност на безвъзмездната финансова помощ в размер на 1 364 369 лв., при 100% интензитет на помощта.

Всички финансирани проектни предложения са изпълнени успешно. Реално изплатената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 1 353 635 лв. и представлява 99,21 % спрямо финансовия ресурс предоставен на Стратегията от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

По мярка 8  „Повишаване  достъпа до заетост на безработни лица, вкл. лица с увреждания  и адаптиране на работещите спрямо нуждите на бизнеса” са изпълнени 12 проекта. В резултат на тяхното изпълнение 17 безработни лица са придобили професионална квалификация, 15 безработни лица са включени в заетост в съответствие с придобитата квалификация, 113 заети лица са придобили професионална квалификация, предоставено е професионално психологическо консултиране и подкрепящи посреднически услуги за включване в заетост на 12 безработни лица, полагащи грижи за зависими членове на семейството си и на 6 лица с увреждания, повишена е квалификацията на 5 безработни лица с увреждания, както и на 5 безработни лица, полагащи грижи за зависими членове на семейството си.

По мярка 9 „Подкрепа за развитието на предприемачески идеи на територията на МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово“ са финансирани 2 проекта. В резултат на изпълнението им  44 безработни и 13 заети лица са придобити знания и умения в сферата на предприемачеството, от които 4  лица са включени в самостоятелна заетост.

По мярка 10 „Интеграция на маргинализираните общности” са изпълнени 3 проекта.  В проектните дейности са включени 86 роми и 18 други лица в неравностойно положение.

По  11 „По-добър достъп до устойчиви услуги за социално включване на хора с увреждания и самотноживеещи лица” са изпълнени три проекта. Предоставени  са мобилни услуги за социално включване или в домашна среда на 77 лица с увреждания и лица над 65 г. възраст в  невъзможност за самообслужване.

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Проект PEIRA

Проект: Насърчаване на предприемачеството и иновациите в селските райони на Кавала, Драма, Смолян и Благоевград, акроним: PEIRA

Подготвителни дейности за периода 2023-2027

Проект по подмярка 19.1 на ПРСР - подготвителни дейности за периода 2023-2027

Мярка 19 ВОМР

МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово Местна инициативна група