На 03.09.2021 г. МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово получи заповед за предоставяне на допълнителен финансов ресурс в размер на 799 000 лв. за финансиране на проекти на бенефициенти от територията, разпределен мерки от стратегията за Водено от общностите местно развитие, както следва:

·         М 1–4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства” - 28 595,13 лв.

·         М 2–4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти” - 36 080 лв.

·         М 3–6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ - 10 103 лв.

·         М6–7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ - 724 221,87 лв. 

Предстои подписване на допълнително споразумение към споразумението за изпълнение на Стратегията, след което МИГ ще може да проведе нови процедури за подбор на проекти по мерки М 1–4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства” и М 6–7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Обявеният свободен финансов ресурс по мерките ще включва остатъчния финансов от проведените до момента процедури и допълнителния  финансов ресурс.

По мярка М 7 „Съхранение и популяризиране на местната идентичност, културно-историческо и природно наследство“ са проведени  две процедури за подбор на проекти и одобрени от МИГ две проектни предложения. Сключен е един договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Предстои проверка  от Държавен фонд „Земеделие“ на втората проведена процедура за подбор на проекти и одобреното по нея едно проектно предложение. По мярката е наличен остатъчен финансов ресурс в размер на 137 075 лева. Предстои обявяване на нов прием през 2022 г.

По мерки М 2–4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти” и М 3–6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ са проведени 4 процедури за подбор на проекти, по 2 за всяка от мерките. Допълнителният финансов ресурс е планиран за увеличаване на бюджета на проведените до момента процедури и финансиране на резервни проектни предложения. Проведените от МИГ процедури са одобрени от Държавен фонд „Земеделие“, но са   приключили проверките на всички одобрени проектни предложения. След приключването им и сключване на договори с одобрените кандидати, МИГ ще разполага с информация за наличие на свободен ресурс по мерки М 2–4.2 и М 3–6.4.

След подписване на допълнителното споразумение, МИГ ще  публикува актуализиран индикативен график за прием на проекти за 2022 г.

Крайният срок за изпълнението проектите, финансирани от ПРСР 2014 -2020 и Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони ще бъде до 30.06.2025 г.

 

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Проект PEIRA

Проект: Насърчаване на предприемачеството и иновациите в селските райони на Кавала, Драма, Смолян и Благоевград, акроним: PEIRA

Подготвителни дейности за периода 2023-2027

Проект по подмярка 19.1 на ПРСР - подготвителни дейности за периода 2023-2027

Мярка 19 ВОМР

МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово Местна инициативна група