МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ГОЦЕ ДEЛЧЕВ - ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО С ОДОБРЕНО ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО  МЯРКА 2-4.2 „ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКАТА, ПРЕДЛАГАНЕТО НА ПАЗАРА И/ИЛИ РАЗВИТИЕТО НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“

Със Заповед № 03-010-РД/207 от 14.12.2021 г. на Заместник - изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ е одобрено проектно предложение № BG06RDNP001-19.039-0004 за „Закупуване на машини и производствено оборудване за нуждите на "Меркез" ООД“. Проектът ще се финансира по мярка 2-4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти“ от стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ - Гоце Делчев -  Гърмен -  Хаджидимово и подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони.

С реализацията на проекта се цели подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на месопреработвателно предприятие на Меркез ООД, което е едно от основните месопреработватели в региона на община Гоце Делчев. С цел подобряване на своята конкурентоспособност и отговаряне на новите тенденции в месопреработвателния сектор, дружеството ще инвестира в технологична модернизация и оптимизация на процесите в месопреработвателното предприятие чрез закупуване на следните машини: двоен клип автомат Poly-clip, варилен казан, колички тип Ласка 200 литра – 25 бр., стативи за окачване на месо и колбаси -10 бр., бастун за окачване на месо и колбаси – 350 бр.; роли за транспортиране на каси – 40 бр., вани за охлаждане – 2 бр., колички за замразяване или термична обработка – 2 бр.

Размерът на одобрените общи допустими разходи е 188 407,80 лв., от които 94 203,90 лв. е безвъзмездната финансова помощ, която ще се предостави на бенефициента, при интензитет на помощта от 50%.

С реализацията на проектното предложение „Меркез“ ООД цели постигане на следните резултати:  

-           Подобряване на качеството и безопасността на произвежданите продукти;

-           По-добро използване на факторите за производство;

-           Оптимизация на работни процеси, чрез въвеждане на нови високотехнологични машини в производството;

-           Отговаряне на новите тенденции и пазарното търсене в сектора;

Посочените цели ще доведат до цялостното подобряване на качеството на произвежданите месни продукти , което ще рефлектира пряко върху утвърждаване на местната търговска марка Меркез, като продукт с традиционен вкус и еталон за качество.

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Проект PEIRA

Проект: Насърчаване на предприемачеството и иновациите в селските райони на Кавала, Драма, Смолян и Благоевград, акроним: PEIRA

Подготвителни дейности за периода 2023-2027

Проект по подмярка 19.1 на ПРСР - подготвителни дейности за периода 2023-2027

Мярка 19 ВОМР

МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово Местна инициативна група