МИГ – Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово, с подкрепата на Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 и Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони, обявява прием на проектни предложения по Мярка 7 „Съхранение и популяризиране на местната идентичност, културно-историческо и природно наследство“, посредством процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.580 - МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, Мярка 7 „Съхранение и популяризиране на местната идентичност, културно - историческо и природно наследство“.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата 137 075,05 лв.

Начало на обявяване на приема: 01.02.2022 г.

Краен срок за прием: 21.03.2022 г., 17:00 часа.

Втори прием по процедурата ще проведе при наличие на остатъчен финансов ресурс след проведения първи прием с период на прием, както следва:

Начало на обявяване на втори прием: 01.06.2022 г.

Краен срок за втори прием: 18.07.2022 г., 17:00 часа.

Подробна информация и документите за кандидатстване може да получите в:

-       в ИСУН 2020 на интернет адрес https://eumis2020.government.bg;

-       на електронната страница на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово на интернет адрес http://mig-gotsedelchev.com/, секция

Процедури /Процедури по СВОМР/ М 7 „Съхранение и популяризиране на местната идентичност, културно-историческо и природно наследство“/BG06RDNP001-19.580 - МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, Мярка 7 „Съхранение и популяризиране на местната идентичност, културно - историческо и природно наследство“

 

 

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Проект PEIRA

Проект: Насърчаване на предприемачеството и иновациите в селските райони на Кавала, Драма, Смолян и Благоевград, акроним: PEIRA

Подготвителни дейности за периода 2023-2027

Проект по подмярка 19.1 на ПРСР - подготвителни дейности за периода 2023-2027

Мярка 19 ВОМР

МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово Местна инициативна група