Екипът на Местна инициативна група - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово взе участие в проведена на 05.03.2022 г. работна среща на Асоциация на училищата по земеделие, гори и мебели в България, на която присъстваха представители на над 25 професионални училища от цялата страна.

Участниците бяха запознати с прилагането на подхода Лидер/Водено от общностите местно развитие в България, териториите на които се прилагат стратегии за Водено от общностите местно развитие през периода 2014 – 2020, възможностите за получаване на информация за дейността на местните инициативни групи и изпълняваните стратегии, вкл. чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейския съюз в България - ИСУН 2020. 

Вниманието на участниците беше насочено към предстоящото разработване на Стратегии за периода 2023 -2027 г., които следва за водят до постигане на специфична цел 6, параграф 1, буква 3): Насърчаване на заетостта, растежа, социалното приобщаване и местното развитие в селските райони, включително биоикономика и устойчивото горско стопанство на Регламент (ЕС) 2021/2115 на Европейския парламент и Съвета за установяване на правила за подкрепа на Стратегическите планове за ОСП. 

Представена беше информация за подхода Водено от общностите местно развитие, съгласно Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони на Република България 2023 – 2027, публикуван за обществено обсъждане до 31.03.2022 г. на Портала за обществени консултации, Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове и интернет страницата на Министерство на земеделието, запазването на многофондовото финансиране на стратегии, вкл. чрез Програма „Образование“ 2021 – 2027, която ще подкрепя МИГ по специфична цел „Социално-икономическа интеграция изключително за уязвими групи“ и ще задели близо 40 милиона лева за финансиране на проекти. 

Обсъдени бяха въпроси на участниците, свързани с възможността за финансиране чрез стратегиите за местно развитие на професионални училища, които са регистрирани като земеделски стопани, извършват икономическа дейност в областта на растениевъдството и животновъдството, но до сега не са били допустими кандидати и бенефициенти за модернизиране на земеделски си стопанства по Програма за развитие на селските райони, вкл. по мерки от стратегиите за местно развитие.


 

 

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Проект PEIRA

Проект: Насърчаване на предприемачеството и иновациите в селските райони на Кавала, Драма, Смолян и Благоевград, акроним: PEIRA

Подготвителни дейности за периода 2023-2027

Проект по подмярка 19.1 на ПРСР - подготвителни дейности за периода 2023-2027

Мярка 19 ВОМР

МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово Местна инициативна група