На 31.03.2022 г. МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ГОЦЕ ДEЛЧЕВ -  ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО подписа административен договор за финансиране на проект „Закупуване на оборудване за ендокринологичен кабинет в гр. Гоце Делчев“. Проектът се финансира по Мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ - Гоце Делчев -  Гърмен -  Хаджидимово и подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони.

С реализацията на проекта се цели повишаване на качеството на здравните услуги, предоставяни от „Д-р Татяна Металова – амбулатория за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ по ендокринология“ ЕООД и повишаване на конкурентоспособността на лечебното заведение чрез придобиване на висок клас медицинска апаратура. По проекта се предвижда закупуване на Ехограф и Рентгенов остеодензитометър, както и разкриване на едно работно място.

Общите допустими разходи по проекта възлизат на 127 008,35 лв., от които одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 95 256,26 лв., при  интензитет на помощта 75%.

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Проект PEIRA

Проект: Насърчаване на предприемачеството и иновациите в селските райони на Кавала, Драма, Смолян и Благоевград, акроним: PEIRA

Подготвителни дейности за периода 2023-2027

Проект по подмярка 19.1 на ПРСР - подготвителни дейности за периода 2023-2027

Мярка 19 ВОМР

МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово Местна инициативна група