На 15.04.2022 г. Местна инициативна група - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово подписа административен договор за финансиране на проект за „Закупуване на оборудване и специализирана апаратура за дентален кабинет на ЕТ „Нушка Дент - д-р Нушка Пачеджиева ИППДП“.  

С реализацията на проекта се цели повишаване на конкурентоспособността  на ЕТ „Нушка Дент - д-р Нушка Пачеджиева ИППДП“, чрез закупуване на съвременно технологично оборудване, осигуряващо качествени здравни услуги и създаване на заетост, чрез разкриване на три работни места.  Общите допустими разходи възлизат на 100 642,51 лв., от които одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 75 481,87 лв. Интензитетът на помощта е 75%. С инвестицията ще се финансира закупуването два броя стоматологични столове и дентален панорамен рентген. Със закупеното оборудване ще се осигури по-прецизната диагностика на пациентите и ще се спести времето за работа с тях.

Проектът се финансира по Мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ - Гоце Делчев -  Гърмен -  Хаджидимово и подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони.

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Проект PEIRA

Проект: Насърчаване на предприемачеството и иновациите в селските райони на Кавала, Драма, Смолян и Благоевград, акроним: PEIRA

Подготвителни дейности за периода 2023-2027

Проект по подмярка 19.1 на ПРСР - подготвителни дейности за периода 2023-2027

Мярка 19 ВОМР

МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово Местна инициативна група