На 28.04.2022 г. МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ГОЦЕ ДEЛЧЕВ -  ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО подписа административен договор за финансиране на проект за „Закупуване на иновативно медицинско оборудване за модерен, комплексен подход на скрининг и лечение на пациентите от „Амбулатория за групова практика за специализирана медицинска помощ по очни болести „ДДД“ ООД. Проектът се финансира по Мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ - Гоце Делчев -  Гърмен -  Хаджидимово и подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони.

С реализацията на проекта се цели повишаване на конкурентоспособността на дружеството „Амбулатория за групова практика за специализирана медицинска помощ по очни болести „ДДД“ ООД, чрез закупуване на иновативно високотехнологично оборудване, което ще доведе до подобряване на качеството и разнообразяване на предлаганите медицински услуги по отношение на диагностиката и лечението на очни болести. Също така ще бъдат разкрити две работни места.

Общите допустими разходи по проекта възлизат на 127 000 лева, от които одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 95 250,00 лв., при  интензитет на помощта 75 %. С инвестицията ще се финансира закупуването на иновативно медицинско оборудване за модерен, комплексен подход на скрининг и лечение на очни болести, включващо закупуване на   брой оптичен очен кохерентен томограф и 1 брой терапевтичен лазер за лечение на диабетна ретинопатия.

Чрез закупуването и въвеждането в експлоатация на предвиденото по проекта оборудване ще се промени  подхода при диагностиката и лечението на офталомологични пациенти, на база въвеждане на  диагностичен инструмент с нова технология „Оптична кохерентна томография“, както и последваща терапия на заден очен сегмент чрез Терапевтичен лазер за лечение на диабетна ретинопатия.

Оптичният очен кохерентен томограф е бърз,  автоматичен, със стандартизирани видове техники на сканиране, което осигурява получаването на верифицирани данни от цялото око с неговата патология.

Терапевтичният лазер за лечение на диабетна ретинопатия е модерен апарат от най-висок клас за лечение на ретината, чието предимство е значителното снижение на усещането за стрес и болка от фото-коагулацията - процедура, която помага да се елиминират патологии от дистрофичен и дегенеративен характер, които се простират до ретината. По този начин се намалява времето за цялостното лечение, осигуряват се по-добри резултати и се позволява по-доброто възприемане на процедурите от пациентите.

Съвкупността от двата апарата ще даде възможност на дружеството да осъществява навременна и точна диагностика на редица социално значими очни заболявания, както и провеждане на адекватно и щадящо пациента лечение.

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Проект PEIRA

Проект: Насърчаване на предприемачеството и иновациите в селските райони на Кавала, Драма, Смолян и Благоевград, акроним: PEIRA

Подготвителни дейности за периода 2023-2027

Проект по подмярка 19.1 на ПРСР - подготвителни дейности за периода 2023-2027

Мярка 19 ВОМР