ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕНА СДРУЖЕНИЕ

С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА

- ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО“

 П О К А Н А

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И  ГОСПОДА,

 Уведомяваме Ви, че Управителният съвет на Сдружение „Местна инициативна група - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово” (МИГ) взе решение за свикване на общо събрание на членовете на Сдружението, което ще се проведе 24.06.2022 г. от 11:30 часа, с място на провеждане: гр. Гоце Делчев, ул. Александър Стамболийски №13, зала на втори етаж на Ловно-рибарско дружество “Сокол” - гр. Гоце Делчев.

 Събранието се свиква по инициатива на Управителния съвет,  на основание чл. 28, ал. 1 от Устава на Сдружението, чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и решение на Управителния съвет на МИГ по протокол от 03.06.2022 г., и ще се проведе при следния дневен ред:

 1. Приемане на Отчет за дейността на Управителния съвет за 2021 г.

 2. Приемане на Доклад за дейността и Годишен финансов отчет за 2021 г.

 3. Определяне на размера на дължимия членски внос за 2022 г.

 4. Приемане на Програма за осъществяване на дейността и бюджет на СНЦ „МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово” за 2022 г.

 5. Вземане на решение за кандидатстване за подготвителни дейности по процедура № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 и даване на съгласие за реализиране на проекта.

 6. Други.

При липса на кворум, на основание чл. 30 от Устава на МИГ и чл. 27 от ЗЮЛНЦ, общото събрание ще се проведе на същия ден, същото място и при същия дневен ред от 12:30 часа, независимо от броя на присъстващите.

Всички писмени материали, свързани с дневния ред са на разположение в офиса на СНЦ „МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово“ на адрес:  гр. Гоце Делчев, ул. „Александър Стамболийски“ №1 (бившата сграда на туристически информационен център) от 08.30 часа до 17.00 часа всеки работен ден.

 

Гр. Гоце Делчев, 06.06.2022 г.

Управителен съвет

на Сдружение „Местна инициативна група -

Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово”