През 2022 година Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово организира работилници за традиционни занаяти, кулинария и изкуство.  В заниманията се включиха над 150 деца и младежи от общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово. Под ръководството на ментори те опознаха местното културно, историческо и природно наследство, включиха се в творчески дейности за развитие на умения в различни области на занаятите и изкуството. Заниманията провокираха интереса на децата и младите хора към родния край, местни традиции и изкуство, насърчаваха тяхната креативност и работа в екип. Приемствеността между поколенията, предаване на знания и опит от по-възрастните на младите, е в основата на запазването на местните традиции, занаяти, култура, изкуство и обичта към родния край.

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Проект PEIRA

Проект: Насърчаване на предприемачеството и иновациите в селските райони на Кавала, Драма, Смолян и Благоевград, акроним: PEIRA

Подготвителни дейности за периода 2023-2027

Проект по подмярка 19.1 на ПРСР - подготвителни дейности за периода 2023-2027

Мярка 19 ВОМР

МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово Местна инициативна група