Със Заповед № 03 – РД/413 от 27.01.2023 г. на Заместник-изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“  Ива Иванова е одобрена като законосъобразно проведена процедура BG06RDNP001-19.580 (първи прием) по Мярка 7 „Съхранение и популяризиране на местната идентичност, културно - историческо и природно наследство“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен –Хаджидимово.

Със същата заповед е одобрено проектно предложение с наименование „Фолклорни съкровища от поречието на Места“ на кандидата Фондация „Николина Чакърдъкова“. Проектът е с размер на общо допустимите разходи 29 280,00 лв. и е със 100% финансиране от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.  По проекта ще се проучат и изследват месни обичаи и традиции и ще се заснеме филм с наименование „Фолклорни съкровища от поречието на Места“, който ще бъде промотиран чрез излъчване на видеоспот чрез фейсбук страница на проекта и местни/регионални медии и ще бъде представен във всяка от общините на територията на МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово пред местното население, туроператори и журналисти.

Предстои проверка на останалите проектни предложения одобрени от МИГ - Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово по процедурата, а именно на кандидатите Сдружение „НЕВРОКОП“, Сдружение „С НАДЕЖДА ЗА УТРЕ“ и Сдружение „Една мечта“.

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Проект PEIRA

Проект: Насърчаване на предприемачеството и иновациите в селските райони на Кавала, Драма, Смолян и Благоевград, акроним: PEIRA

Подготвителни дейности за периода 2023-2027

Проект по подмярка 19.1 на ПРСР - подготвителни дейности за периода 2023-2027

Мярка 19 ВОМР

МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово Местна инициативна група