Със Заповед № 03 – РД/1080 от 14.03.2023 г. на Заместник-изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ Ива Иванова е одобрена като законосъобразно проведена процедура BG06RDNP001-19.467 МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, Мярка 6 - 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен –Хаджидимово.

Със заповедта е одобрено и проектно предложение на община Гоце Делчев с наименование „Изграждане на многофункционална спортна площадка в с.Попови ливади“ с размер на общо допустимите разходи 272 917,16 лв. без ДДС, от които безвъзмездна финансова помощ е 100% и е предоставена от Програма за развитие на селските райони 2014-2020, чрез Стратегията на водено от общностите местно развитие (СВОМР) на МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово. По проекта се предвижда изграждане на многофункционална спортна площадка в с. Попови ливади. С реализацията на проекта ще се подобри спортната култура и физическото възпитание на деца, ученици, туристи и посетители на с.Попови ливади. Изграждането на многофункционалната спортна площадка ще спомогне за насърчаване на физическата активност и подкрепата за здравословния начин на живот сред подрастващите и ще осигури условия за създаване на навици и умения у подрастващите да спортуват от ранна ученическа възраст.

Предстои проверка на второто проектното предложение, одобрено от МИГ - Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово по процедурата, а именно проекта на община Хаджидимово с наименование „Рехабилитация и реконструкция на улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях в град Хаджидимово, община Хаджидимово“ подобект – улица „Отец Паисий“ от О.Т. 306 до О.Т. 318, и от О.Т. 317 до О.Т. 271“, което е с одобрени от МИГ общо допустими разходи 272 308,06 лв. без ДДС.

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Проект PEIRA

Проект: Насърчаване на предприемачеството и иновациите в селските райони на Кавала, Драма, Смолян и Благоевград, акроним: PEIRA

Подготвителни дейности за периода 2023-2027

Проект по подмярка 19.1 на ПРСР - подготвителни дейности за периода 2023-2027

Мярка 19 ВОМР

МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово Местна инициативна група