ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕНА СДРУЖЕНИЕ

С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА

- ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО“

 П О К А Н А

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И  ГОСПОДА,

 Уведомяваме Ви, че Управителният съвет на Сдружение „Местна инициативна група - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово” (МИГ) взе решение за свикване на общо събрание на членовете на Сдружението, което ще се проведе 27.06.2023 г. от 11:00 часа, с място на провеждане: гр. Гоце Делчев, ул. Александър Стамболийски №13, зала на втори етаж на Ловно-рибарско дружество “Сокол” - гр. Гоце Делчев.

 Събранието се свиква по инициатива на Управителния съвет,  на основание чл. 28, ал. 1 от Устава на Сдружението, чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и решение на Управителния съвет на МИГ по протокол от 15.06.2023 г., и ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Представяне на информация за промени в състава на КВО на МИГ.
  2. Приемане на Отчет за дейността на Управителния съвет за 2022 г.
  3. Приемане на Доклад за дейността и Годишен финансов отчет за 2022 г.
  4. Определяне на размера на дължимия членски внос за 2023 г.
  5. Приемане на Програма за осъществяване на дейността и бюджет на МИГ за 2023 г.
  6. Вземане на решение за промени в състава на Управителния съвет и представителството на МИГ.
  7. Вземане на решение за одобряване на промени в стратегия за Водено от общностите местно развитие за периода 2014 - 2020 г., финансирана със Споразумение № РД 50-197/29.11.2016 г.
  8. Представяне на информация за процеса на разработване на стратегия за Водено от общностите местно развитие, в рамките на проект „Подготовка на СНЦ "Местна инициативна група - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово" за програмен период 2023 - 2027 година“, финансиран по под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“, мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
  9. Други

При липса на кворум, на основание чл. 30 от Устава на МИГ и чл. 27 от ЗЮЛНЦ, общото събрание ще се проведе на същия ден, същото място и при същия дневен ред от 12:00 часа, независимо от броя на присъстващите.

Всички писмени материали, свързани с дневния ред са на разположение в офиса на СНЦ „МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово“ на адрес:  гр. Гоце Делчев, ул. „Александър Стамболийски“ №1 (бившата сграда на туристически информационен център) от 08.30 часа до 17.00 часа всеки работен ден.

Всеки член на Сдружението може да представи мнения, предложения, препоръки или възражения по проекта на документи, до 17.00 часа на последния работен ден, предхождащ провеждането на общото събрание, на електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или лично на Председателя на УС.

 

Гр. Гоце Делчев, 16.06.2023 г.

Управителен съвет

на Сдружение „Местна инициативна група -

Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово”