На 25.10.2023г. е подписан тристранен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между Държавен фонд „Земеделие“, СНЦ „Местна инициативна група - Гоце Делчев - Гърмен – Хаджидимово“ и „Грийн Пак Трейд“ ЕООД, с който се  финансира проект за „Доставка на автоматична машина за формоване на хартиени чаши за нуждите на производствено предприятие за производство на изделия за еднократна употреба и картон“.

Финансирането е осигурено по мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ - Гоце Делчев - Гърмен – Хаджидимово и подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони.

Проектното предложение е насочено към подобряване на конкурентоспособността на дружеството „ГРИЙН ПАК ТРЕЙД“ ЕООД, което е новосъздадено и дейността му ще бъде насочена към производство на изделия за еднократна употреба в областта на хранително-вкусовата промишленост. С изпълнението на проекта ще бъдат създадени и 3 нови работни места.

Одобрените по договора общо допустими разходи са 127 000 лв., от които 95 250 лв. е безвъзмездна финансова помощ от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. и 31 750 лв. - собственото  участие от страна на бенефициента. Интензитетът на финансовата помощ е 75% от общите допустими разходи.

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Проект PEIRA

Проект: Насърчаване на предприемачеството и иновациите в селските райони на Кавала, Драма, Смолян и Благоевград, акроним: PEIRA

Подготвителни дейности за периода 2023-2027

Проект по подмярка 19.1 на ПРСР - подготвителни дейности за периода 2023-2027

Мярка 19 ВОМР

МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово Местна инициативна група