Одобрената безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проекта е в размер на 47 815,75 лв. и ще бъде финансирана от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
В рамките на проекта ще бъде разработена стратегия за Водено от общностите местно развитие, която обхваща всички населени места в общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово. Ще бе създадена и нова МИГ на територията на трите общини.

Цялостният процес по изготвяне на Стратегия за местно развитите включва:

  • проучване и анализ на територията, идентификация на заинтересовани страни и целеви групи;
  • информиране и консултиране при подготовката на Стратегия;
  • провеждане на информационни срещи по населените места с цел запознаване с подхода ЛИДЕР, Водено от общностите местно развитие (ВОМР) и ПРСР 2014-2020 г.;
  • разработване на информационни материали;
  • провеждане на обучения на екипа на МИГ, партньорите и местни лидери, във връзка прилагане на подхода ЛИДЕР/ВОМР;
  • обсъждане и приемане на стратегия за ВОМР;

С изготвената по проекта Стратегия, създадената „Местна инициативна група - Гоце Делчев - Гърмен – Хаджидимово“ ще кандидатства по подмярка 19.2 „ Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. за финансиране в размер на 1 500 000 евро. МИГ ще може да привлича и допълнителни финансови средства от Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Околна среда” за периода 2014-2020 г., Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за периода 2014-2020 г., Oперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” за периода 2014-2020 г.

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Проект PEIRA

Проект: Насърчаване на предприемачеството и иновациите в селските райони на Кавала, Драма, Смолян и Благоевград, акроним: PEIRA

Подготвителни дейности за периода 2023-2027

Проект по подмярка 19.1 на ПРСР - подготвителни дейности за периода 2023-2027

Мярка 19 ВОМР

МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово Местна инициативна група