Печат
Събранието се свиква по инициатива на Управителния съвет на основание чл. 27, ал.1 от Устава на сдружението, чл. 26 от ЗЮЛНЦ и Решение по протокол от 26.01.2016 г. от проведено заседание на УС, и ще се проведе при следния дневен ред:
1. Регистрация на членовете на Общото събрание.
2. Избор на председател, секретар и прeброител/и на събранието.
3. Представяне на годишен доклад за дейността на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев“ за 2015 г.
4. Представяне на отчет за дейността на УС за 2015 г.
5. Представяне на отчет за дейността на КС за 2015 г.
6. Представяне и обсъждане на Програма за осъществяване на дейността на СНЦ „МИГ - Гоце Делчев” за 2016 г.
7. Представяне и обсъждане на проект на бюджет на СНЦ „МИГ - Гоце Делчев” за 2016 г.
8. Представяне и обсъждане на възможностите за осигуряване на оборотни финансови средства за реализация на проект по мярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“, финансиран с договор за безвъзмездна финансова помощ N РД-50-194 /07.12.2015 г. и възлагане на председателя на УС на СНЦ.