"Идентифициране на местните нужди и потребности на заинтересованите страни в община Хаджидимово, които да залегнат в Стратегия за местно развитие на МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово"                                                                                                           

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово Местна инициативна група