Стартира информационната кампания на МИГ – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ във връзка с разработване на стратегия за местно развитие по подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР). На 12.02.2016 г. се проведе първия кръг на информационни срещи в общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово, в които взеха участие 115 представители на местната общност от трите общини - представители на бизнеса, земеделски производители, читалища, неправителствени организации, общинска администрация и кметства и др.
Информационната кампания е част от планираните дейности по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50-194/07.12.2015 г., сключен между МИГ – Гоце Делчев, Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция, по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
Целта на проведените срещи беше запознаване на заинтересованите страни от трите общините с подхода ВОМР и процеса на разработване на стратегия за местно развитие за общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово. Представена беше информация за изпълнението на подхода ЛИДЕР през предходния програмен период 2007-2013 г., както и за периода 2014-2020 г. като ВОМР. На присъстващите бе обяснено какви са планираните дейности и очакваните резултати при реализация на проекта на МИГ – Гоце Делчев и партньорите от Хаджидимово и Гърмен. Разяснено бе какво представлява Стратегията за местно развитие и как чрез нея могат да се финансират проекти на територията на МИГ, кои са допустимите мерки от ПРСР 2014-2020 г. и другите оперативни програми (ОП „Развитие на човешките ресурси”, ОП „Околна среда”, ОП „Иновации и конкурентоспособност“), които могат да се включат в разработваната стратегия.
Присъстващите бяха информирани за предстоящите информационни дейности, в които могат да вземат участие – работни срещи, семинари, обучения, конференции.
На участниците беше предоставена анкетна карта за определяне на потенциални бенефициенти и заинтересовани страни във връзка с предстоящите информационни събития и разработването на стратегия за местно развитите.


Снимки от събитията:


 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Проект PEIRA

Проект: Насърчаване на предприемачеството и иновациите в селските райони на Кавала, Драма, Смолян и Благоевград, акроним: PEIRA

Подготвителни дейности за периода 2023-2027

Проект по подмярка 19.1 на ПРСР - подготвителни дейности за периода 2023-2027

Мярка 19 ВОМР

МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово Местна инициативна група