ИНФОРМИРАНОСТ И ПУБЛИЧНОСТ

Местната инициативна група, както и получателите на финансова помощ при изпълнение на мерки от Стратегията за водено от общностите местно развитие са длъжни да осигурят публичност на дейността си и източниците на финансиране съгласно:

1. изискванията посочени в Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г., съгласно приложение №от Националната комуникационна стратегия за програмен период 2014 – 2020 г.; линк за сваляне

2. приложение № III към чл. 13 от Регламент за изпълнение 808/2014 на Комисията от 17 юли 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и но Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ОВ, L 2274, 31 юли 2014 г.) и Регламент на изпълнение (ЕС) 2016/669 на Комисията от 28 април 2016 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 808/2014 по отношение на изменението и съдържанието на програмите за развитие на селските райони, публичността на тези програми и коефициентите на преобразуване в животински единици (ОВ, L 115/33, 29 април 2016 г.); линк за сваляне

3. раздел II, точка 2.2 от Приложение XII от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ, L 347 от 20.12.2013 г.), приложими за мерките за информация и публичност. линк за сваляне

 

Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.

Методология и критерии за подбор на операции и указания за подбор на проекти по ОПИК 2014 - 2020

Mетодология и критерии за подбор на операции и указания за подбор на проекти, които ще се финансират по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 в изпълнение на Стратегии за местно развитие при многофондово прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие

В изпълнение на разпоредбите на чл. 37, ал. 3 на ПМС №161/04.07.2016 г., Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 публикува Методология и критерии за подбор на операции и указания за подбор на проекти, които ще се финансират по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 в изпълнение на Стратегии за местно развитие при многофондово прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие:


 Методология и критерии за подбор на проекти


 Указания за подбор на проекти


Указания за прием и изпълнение на проекти по ОПРЧР 2014 - 2020

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. (ОП РЧР 2014-2020 г.) публикува Указания за прием и изпълнение на проекти, подавани по стратегиите за ВОМР, на основание чл. 37. (1) от ПМС 161/4.07.2016 г. Указанията описват процедурите за изпълнение на Стратегиите за местно развитие, включващи мерки по ОП РЧР 2014-2020 г.  


 Указания за прием и изпълнение на проекти


  Приложение 1


  Приложение 2


  Приложение А


 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Проект PEIRA

Проект: Насърчаване на предприемачеството и иновациите в селските райони на Кавала, Драма, Смолян и Благоевград, акроним: PEIRA

Подготвителни дейности за периода 2023-2027

Проект по подмярка 19.1 на ПРСР - подготвителни дейности за периода 2023-2027

Мярка 19 ВОМР

МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово Местна инициативна група