Приключиха проектите по ОПРЧР към СВОМР на МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово

Приключиха проектите по ОПИК към СВОМР на МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово

Прием на проекти по Мярка 5 - ОПИК

Прием на проекти по Мярка 6-7.2 ПРСР

Прием на проекти по Мярка 8 - ОПРЧР

Прием на проекти по Мярка 7 - ЕЗФРСР

Прием на проекти по Мярка 1 - 4.1 ПРСР

Прием на проекти по Мярка 3 - 6.4 ПРСР

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Проект PEIRA

Проект: Насърчаване на предприемачеството и иновациите в селските райони на Кавала, Драма, Смолян и Благоевград, акроним: PEIRA

Подготвителни дейности за периода 2023-2027

Проект по подмярка 19.1 на ПРСР - подготвителни дейности за периода 2023-2027

Мярка 19 ВОМР

МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово Местна инициативна група