СТАТУС:

приключили проекти

Мярка 6 -7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

СТАТУС:

приключили проекти

Мярка 6 -7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

РЕШЕНИЯ НА КИПП


СПИСЪК на предложените за финансиране проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране, и размера на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде предоставена за всеки от тях по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.254 МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 6-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“


Оценителен доклад

 

ПОКАНА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОЦЕДУРАТА

МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово  кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 6 - 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от  стратегията за ВОМР посредством процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG06RDNP001-19.254 МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 6-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Наименование на програмата:  Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Mярка 19 „Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — Водено от общностите местно развитие)“.

Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“. 

І. Наименование на мярката от Стратегията за ВОМР: Мярка 6-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

ІІ. Допустими кандидати:

  • Общините  Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово – за всички дейности;
  • Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел - за дейност 3, дейност 5 и дейност 6, свързани със социалната, спортната инфраструктура и културния живот;
  • Читалища, регистрирани по Закона за народните читалища - за дейност 6, свързана  с културния живот;
  • ВиК оператори – само за дейност 8 за агломерации под 2 000 е.ж.

ІІІ. Допустими дейности:

Дейност 1 „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, улици и тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях“;

Дейност 2 „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“;

Дейност 3  „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца и възрастни, включително транспортни средства“;

Дейност 4 „Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност;

Дейност 5 „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“;

Дейност 6 „Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, включително мобилни такива, включително и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства“;

Дейност 7 „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони“.

Дейност 8 „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони“. 

Дейностите по проектите следва да се изпълняват на територията на МИГ-Гоце Делев – Гърмен – Хаджидимово, която обхваща изцяло територията на трите общини – Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово.

Дейност 8 „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони“ е приложима, единствено при наличие на консолидиран ВиК (1) оператор, независимо дали кандидат е община или ВиК оператор.

Допустими разходи: 

РАЗХОДИ ЗА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ /СМР/

1. За строителство, реконструкция, рехабилитация, изграждане, обновяване, ремонт и/или реставрация на сгради и/или помещения и/или друга недвижима собственост съгласно допустимите за подпомагане дейности - разходи, свързани с прякото изпълнение на строително-монтажните работи;

2. Непредвидени разходи в размер до 5 на сто от стойността на одобрените разходи по т.1;

РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

3. За закупуване на нови транспортни средства, оборудване и обзавеждане до пазарната им стойност, включително чрез финансов лизинг, съгласно допустимите за подпомагане дейности по настоящите Условия за кандидатстване;

РАЗХОДИ ЗА НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

4. За придобиване на компютърен софтуер, патентни и авторски права, лицензи, регистрация на търговски марки, до пазарната им стойност;

РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ

5. Разходи свързани с проекта, в това число разходи за хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа и екологична устойчивост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение. 

ІV. Период на прием и място за подаване на проектни предложения:

Начална дата за прием на проектни предложения: 29.03.2019 г.

Краен срок за представяне на предложенията: 07.05.2019  г., 17.00 часа.

Проектните предложения по настоящата процедура се подават  изцяло електронен път чрез информационната система ИСУН 2020 на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

V. Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата /Бюджет на приема/:

Индикативният бюджет на приема е:  396 148,30 лева.

Индикативният бюджет по процедурата се равнява на оставащия финанасов ресурс след проведен първи прием на проектни предложения по мярка 6 - 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ (№BG06RDNP001-19.021 - МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 6-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансирана по ПРСР 2014 – 2020 и СВОМР на СНЦ „МИГ - Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“). 

VІ. Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна  за проект:

Всеки кандидат може да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ като изготвеният от него проект, трябва да се вмества в следните минимални и максимални граници: 

  • Минимален размер на общите допустими разходи: 39 116,00 лева
  • Максимален размер на общите допустими разходи: 391 166,00 лева 

Интензитетът на помощта се определя е в размер до 100 на сто  от общият размер на допустимите за финансово подпомагане разходи,  съгласно Условията за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-19.254 МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 6-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

VІІ. Критерии за подбор на проектни предложения и тяхната тежест*: 

  Критерии Максимален брой точки
1. Над-общинско въздействие на проекта – подобрените основни услуги и териториалното въздействие на проекта включват цялата територия на МИГ 15
2. Брой население, което ще се възползва от подобрените основни услуги и обхвата на териториално въздействие 15
3. Проектът включва обект, който обслужва повече от едно населено място 10
4. Проектът се реализира в населени места или територии извън общинския център 10
5. Проектът включва подобряване на инфраструктура за социална или културна дейност 10
6. Проектът надгражда друг вече реализиран проект 10
7. Проектът създава нови работни места при изпълнение на допустимите дейности 5
8. Проектът предвижда допълнителни съоръжения за хора с увреждания, извън законово изискуемите съгласно вида на строежа 5
  ОБЩ МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ 80

  * Критериите за подбор на проектни предложения се прилагат съгласно методика към Условията за кандидатстване. За критериите „Брой население, което ще се възползва от подобрените основни услуги и обхвата на териториално въздействие“, „Проектът се реализира в населени места или територии извън общинския център“, „Проектът създава нови работни места при изпълнение на допустимите дейности“ се прилага скала, по която ще се присъждат точки при постигане на част от критерия. 

VІІІ.  Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация:

Експерт по прилагане на СВОМР – Крум Стамболиев, 0895 890 988;

Консултации на място: гр. Гоце Делчев, ул. Александър Стамболийски № 1, всеки работен ден от 13:00 – 17:00 часа.

 Пълният комплект документи за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:

- интернет страница на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: https://eumis2020.government.bg;

- интернет страница на СНЦ „МИГ – Гоце Дечев – Гърмен   - Хаджидимово“: http: www.mig-gotsedelchev.com.

На електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. могат да се задават въпроси и да се искат допълнителни разяснения, в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. Писмени разяснения ще бъдат давани в срок до две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

С оглед осигуряване равнопоставено третиране на кандидатите, МИГ няма да дава разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Разяснения се дават по отношение на условията за кандидатстване и са задължителни за всички кандидати.

Въпросите и разясненията ще бъдат публикувани на следните интернет-страници: http:www.mig-gotsedelchev.com и https://eumis2020.government.bg към документите по процедурата.

ІХ. Начин за подаване на проекти предложения:

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bgединствено с използването на квалифициран електронен подпис (КЕП).


(1)„Консолидиран ВиК оператор" е всеки оператор, който извършва дейности по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставя ВиК услуги в територия, в която в съответната асоциация по ВиК членуват всички общини на територията на административната област, съгласно административно-териториалното делене на страната към началната дата, определена в обявата за отриване на процедурата за прием на проекти по настоящите Условия за кандидатстване.


ДОКУМЕНТИ по процедура № BG06RDNP001-19.254 МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 6-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

ОБЩЕСТЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА ПРОЦЕДУРАТА


СНЦ „МИГ - Гоце Делчев - Гърмен -  Хаджидимово“  публикува за обществено обсъждане проект на документация във връзка предстоящото обявяване на процедура чрез подбор на проектни предложения с един краен срок за кандидатстване № BG06RDNP001-19.254 МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 6-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

Целта на процедурата е насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие на територията на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово чрез:

  • подобряване на средата и качеството на живот в населените места;
  • осигуряване на базови услуги на населението на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово и достъпа до тях в сферата на образованието, социалните грижи, културата, благоустройството, физическата култура, спорта и отдиха и др.
  • повишаване привлекателността на територията на МИГ чрез обновяване на инфраструктурата.

Процедурата се изпълнява съответствие с Приоритет 2 на СВОМР „Подобряване средата на живот чрез инвестиции в обновяване на малка по мащаби инфраструктура, съхранение на местната идентичност, културно-историческо и природно наследство“, насочен към обновяването на общинска инфраструктура (образователна, социална, културна, пътна и др.).

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони чрез приноса на ПРСР 2014 – 2020 за Водено от общностите местно развитие.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е  396 148,30 лв.

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: неприложимо

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 391 166,00 лв.

Индикативният бюджет по процедурата се равнява на оставащия финанасов ресурс след проведен първи прием на проектни предложения по мярка 6 - 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ (№BG06RDNP001-19.021 - МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 6-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансирана по ПРСР 2014 – 2020 и СВОМР на СНЦ „МИГ - Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“).

По процедурата са предвидени изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, които ще се извършват чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020).

Предложения и коментари по публикуваните документи могат да се изпращат в срок до 25.02.2019 г. (включително) на следната електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.  


ДОКУМЕНТИ

 

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Проект PEIRA

Проект: Насърчаване на предприемачеството и иновациите в селските райони на Кавала, Драма, Смолян и Благоевград, акроним: PEIRA

Подготвителни дейности за периода 2023-2027

Проект по подмярка 19.1 на ПРСР - подготвителни дейности за периода 2023-2027

Мярка 19 ВОМР

МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово Местна инициативна група