Регистър на сключените договори с физически и юридически лица

 РЕГИСТЪР

НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ С ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА –  ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО“

 2019 година


 2018 година


 2017 година


 2016 година


Регистър на проведените обществени поръчки от МИГ

РЕГИСТЪР

НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ПРОВЕДЕНИ ОТ СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО“

2019 година


2018 година


2017 година

съдържание на секцията

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

МИГ Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово Местна инициативна група