Печат

Бюджет на мярката в СВОМР: 370 000 евро (публичен принос на ЕЗФРСР чрез ПРСР за периода на СВОМР)

Цели на мярката:

Основната цел на мярката е насочена към развитието на конкурентоспособността на територията на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово чрез:

Информация за детайлните параметри на мярката можете да намерите в самата стратегия, публикувана в секция "Стратегия ВОМР".


Критерии за оценка на проекти по Мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от одобрената СВОМР